Presentació de la Cambra

La globalització de l'economia, els fluxos migratoris, les tecnologies, els hàbits culturals i econòmics de cada país ... configuren un marc econòmic complex on el nostre teixit empresarial ha de desenvolupar estratègies de creixement de manera sostenible i amb grans dosis d'innovació.

És en aquesta tasca on la Cambra de Comerç de Sabadell es configura com l'entitat capaç de donar suport en competitivitat, formació, internacionalització i molt més a petites, mitjanes i grans empreses.

Presentació cambra

Mitjançant la millora continua, la professionalitat, l'esforç i el compromís de tots nosaltres, la Cambra de Comerç de Sabadell assumeix el repte de promoure la modernització i la competitivitat de les empreses, la innovació i la recerca, el foment de la internacionalització, la millora en la gestió d'establiments comercials... oferint un ampli ventall de serveis en camps com la formació permanent, la projecció internacional, el suport logístic i la creació de noves empreses.

Què és la Cambra?

La Cambra de Comerç de Sabadell és una corporació de dret públic que segons la Llei bàsica 4/2014, d'1 d'abril, representa els interessos generals del comerç i la indústria de la demarcació de Sabadell, on li correspon l'exercici de les funcions consultives i de foment, àmpliament reforçades per la Llei 14/2002 de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

La Cambra gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, els quals té atribuïts legalment.

Totes les accions que porta a terme la Cambra de Comerç es realitzen amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament econòmic de les empreses de la demarcació, canalitzant les inquietuds de la indústria i el comerç i impulsant els seus interessos generals.

Aquests objectius es concreten en els serveis de suport que la Cambra posa a disposició d'empreses i comerços com a complement a l'activitat pròpia i que donen resposta a necessitats específiques.

Història

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell va ser constituïda el dia 10 de desembre de 1886 a l'empara del Reial decret de 9 d’abril d'aquell mateix any per reconèixer com a tal les que aleshores eren associacions voluntàries de comerciants i industrials.

Va ser un Reial decret de 21 de juny de 1901 el que li va conferir caràcter d’establiment públic. La seva raó de ser és l'exercici de determinades competències de caràcter públic, que s'esmenten a la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de cambres de comerç, i la Llei 14/2002 de les cambres de comerç de Catalunya, la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç i la indústria, i la prestació de serveis a les empreses.

Ramon Alberich i Ferrer
President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell

Loading...