PRESENTACIÓ DE LA CAMBRA

La globalització de l'economia, els fluxos migratoris, les tecnologies, els hàbits culturals i econòmics, configuren un marc complex on el nostre teixit empresarial ha de desenvolupar estratègies de creixement sostenibles i innovadores.  

SOBRE LA CAMBRA

En aquest espai podrem veure la composició dels diferents equips de treball i departaments de la Cambra de Sabadell: el Ple, el Comitè Executiu, els Òrgans Consultius i els organigrames polític i tècnic.  

FUNCIONAMENT

En aquest apartat podreu conèixer quines normatives regulen les Cambres de Comerç i, en concret, la de Sabadell. Com ens financem i què és la demarcació o zona d'influència.  

MESURES PER FER FRONT A LA CRISI ECONÒMICA

Canal informatiu on recollim les mesures urgents publicades per la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya i d'altres administracions, novetats i canvis en l'operativa empresarial i d'altres qüestions d'interès.  

LOBBY

La Cambra es posiciona davant els temes d'actualitat i fa sentir la seva opinió a les administracions competents i als mitjans de comunicació en defensa dels interessos de les seves empreses.  

La principal raó de ser de la nostra institució és la de donar servei i recollir les demandes i inquietuds del teixit empresarial de Sabadell i del conjunt de la demarcació.

Loading...