Acceptació de l’usuari

Aquest document (en endavant anomenat “Política de Privacitat”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell (en endavant, “la Cambra”) posa a disposició del públic en l’adreça URL www.cambrasabadell.org.

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de la Cambra, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

Ús correcte de l’espai web

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mediant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Cambra presta el servei, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Cambra o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals la Cambra ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web de la Cambra, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL www.cambrasabadell.org, o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de la Cambra o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de la Cambra o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

Regiment de responsabilitat

 • Responsabilitat de la Cambra per la utilització del web

  L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web. Per la seva part la Cambra esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

  L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra la Cambra, basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a la Cambra amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.

 • Responsabilitat de la Cambra pel funcionament del web

  Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei, per dur a terme tasques de manteniment, o que succeeixin fets fora del seu control, com poden ser  les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 • Responsabilitat de la Cambra per enllaços des del web

  Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que la Cambra no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.

Compromís de Protecció de Dades i de compliment de la LSSICE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic)

En compliment del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), la Cambra informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen a l’emplenar els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de la Cambra i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que la Cambra ofereix. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica son seves, exactes i certes.

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

  Responsable del tractament: la Cambra

  Adreça electrònica: dpd@cambrasabadell.org

 2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

  Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, la tramesa d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i la tramesa de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

 3. Quant temps conservarem les seves dades personals?

  Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s'escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

  En qualsevol cas, la Cambra conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

  La base legal per al tractament de dades és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.

 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

  Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a la Cambra en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

  El personal de la Cambra que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de la Cambra poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de Dades. Tots els empleats de la Cambra han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

  la Cambra ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

 6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

  Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

  Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dpd@cambrasabadell.org, acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció que ja ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa, que es troba en els enviaments electrònics, doncs en aquest cas, ja disposem d’aquesta informació.

  Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 7. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

  Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a la tramesa de propostes, d’informació comercial, per a la creació de factures, com per exemple, nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF o número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

 8. Quina és la política d’emmagatzemat de dades, de disponibilitat i de còpies de seguretat, i quina és la seva ubicació?

  No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada la supressió per part de l’usuari i, sempre i quan, aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). La informació sempre està disponible, malgrat que pot estar bloquejada per a lliuraments informatius, de màrqueting i/o comercials, si s’han exercitat els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

  Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 9. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

  L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas.

  En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza a través de un Xarxa Privada Virtual (VPN) i utilitzant un protocol de comunicacions SSL.

 10. Quina es la política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

  La Cambra ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients/usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

  la Cambra ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients/usuaris.

 11. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?

  la Cambra desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 12. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de Dades?

  La Cambra ha designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD), per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpd@cambrasabadell.org.

  En cas que la Cambra identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets esmentats, pot dirigir-se a la Cambra mitjançant l’adreça electrònica dpd@cambrasabadell.org o correu postal a l’adreça Av. Francesc Macià, 35 (08206-Sabadell).

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, la Cambra a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya, la Cambra i l’usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.

Loading...