Condicions de matriculació:

 1. L'import de la matrícula s'haurà d'abonar, com a data màxima, 48 h abans de l'inici del curs mitjançant qualsevol de les possibilitats especificades al full d'inscripció (VISA, domiciliació bancària a empreses, xec, ...).

 2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant de transferència 48 h abans de l'inici del curs.

 3. Anul·lacions de matrícula:

  • Abans de 48 h de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula

  • Entre 48 h i el moment d'inici: Devolució del 50% de l'import de la matrícula  En qualsevol cas es podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a la Cambra les dades del nou participant.

  • Un cop començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.

 4. IMPORTANT! Bonificacions per formació. Segons la normativa actual, les accions formatives a partir de 2h de durada poden ser bonificables.. Actualment, a Cambra no pot fer aquesta gestió, és a dir, que podeu fer el tràmit vosaltres directament o bé, si ens ho demaneu, us posarem en contacte amb l’empresa gestora de la Cambra per tal que, si us poseu d’acord, us faci la tramitació. Tal i com indica la normativa, les accions s’han de comunicar a la Fundación Estatal 7 dies abans del seu inici.

 5. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

 6. La data màxima inscripció és de 2 dies hàbils abans de l'inici del curs. En cas d’haver superat aquest termini, contacteu-nos mitjançant el telèfon 937451259 o l’adreça electrònica formacio@cambrasabadell.org.

 7. La Cambra es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s'arribés al mínim d'assistents (situació que es comunicaria oportunament).

 8. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi al mínim d'hores lectives establertes.

 9. En cas que es sol·liciti la baixa de la inscripció a un programa de postgrau o d’especialització, l’import abonat en concepte de reserva de plaça o drets de pre-inscripció no serà retornat, excepte en casos particulars de força major degudament justificats consistents bàsicament en accidents o malalties personals, així com trasllats sobrevinguts de lloc de residència que facin impossible l’assistència a les classes. Aquest import també podrà destinar-se a pagar la matrícula d’un altre curs de l’oferta formativa de la Cambra que tingui inici en els següents tres mesos a comptar des de la baixa.

Loading...