LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2021


LIQUIDACIÓ INGRESSOS

EXERCICI 2021

 

REALITZAT 2020

REALITZAT 2021

VARIACIÓ %

       

INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

3,229

57

-98%
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,238,460

2,959,854

32%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis prestats

1,687,881

1,973,006

17%
    b.  Venda de publicacions

0

147

-
    c.  Ingressos per arrendaments

1,560

5,272

238%
    d.  Altres ingressos

79,536

78,261

-2%
    f.  Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 

0

0

-
    g.  Altres ingressos de gestió corrent 

12,027

20,489

70%
    h.  Patrocinis a l'explotació

43,264

53,764

24%
    i.  Aportacions voluntàries empreses

20,500

15,000

-27%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

393,691

813,914

107%
       

INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

11,892

7,777

-35%
  

INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,253,580

2,967,689

32%

 

 

 

 

APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

0

-

 

 

 

 

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,253,580

2,967,689

32%

LIQUIDACIÓ DESPESES

EXERCICI 2021

 
REALITZAT 2020
REALITZAT 2021
VARIACIÓ %

 

 DESPESES DE L'ACTIVITAT

747,437
1,236,808
65%

 

 DESPESES DE PERSONAL

1,149,933
1,272,786
11%

 

 ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

239,891
342,755
43%

1.  Serveis exteriors

212,015
266,984
26%

2.  Tributs

14,881
31,709
113%

3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials

12,996
44,062
239%

 

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

172,804
145,939
-16%

 

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0
0 
-

 

 DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

128,389
-106,847
-183%

 

 TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,438,454
2,891,441
19%

 

 RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI

-184,874
76,248
-141%

PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2022

INGRESSOS
REALITZAT 2021
PRESSUPOST 2022
VARIACIÓ %
       

 INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

57

0

-100%
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,959,854

2,812,567

-5%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis Prestats

1,973,006

1,992,869

1%
    b.  Venda de Publicacions

147

0

-100%
    c.  Ingressos per arrendaments

5,272

6,327

20%
    d.  Altres ingressos

78,261

98,130

25%
    f.  Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 

0

13,348

-
    g.  Altres ingressos de gestió corrent  

20,489

3,000

-85%
    h.  Patrocinis a l'explotació

53,764

53,764

0%
    i.  Aportacions voluntàries empreses

15,000

15,000

0%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

813,914

630,129

23%
 

 

   

 INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

7,777

12,356

59%
        

 TOTAL INGRESSOS 

2,967,689

2,824,923

-5%
       

 APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

95,731

-
       

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,967,689

2,920,654

-2%

DESPESES
REALITZAT 2021
PRESSUPOST 2022
VARIACIÓ %
       

DESPESES DE L'ACTIVITAT

1,236,808

1,045,316

-15%
       

DESPESES DE PERSONAL

1,272,786

1,382,353

9%
       

ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

342,755

364,456

6%
    1.  Serveis exteriors

266,984

330,742

24%
    2.  Tributs

31,709

30,714

-3%
    3.  Pèrdues,deter.,var. Provisió oper.comercials

44,062

3,000

-93%
       

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

145,939

124,541

-15%
       

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0

0

0%
       

DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

-106,847

3,988

-104%

 

 

 

 

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,891,441

2,920,654

1%

 

 

 

 

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI

76,248

0

-100% 

Informe Auditoria 2021

Loading...