LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2018


LIQUIDACIÓ INGRESSOS

EXERCICI 2018

 

REALITZAT 2017

REALITZAT 2018

VARIACIÓ %

       

INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

44

847

-
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,138,963

2,360,191

10%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis prestats

1,503,492

1,723,870

15%
    b.  Venda de publicacions

38

92

139%
    c.  Ingressos per arrendaments

3,226

5,892

83%
    d.  Altres ingressos

192,090

132,811

-31%
    f.  Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 

0

12,662

-
    g.  Altres ingressos de gestió corrent 

14,554

14,168

-3%
    h.  Patrocinis a l'explotació

33,264

33,264

0%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

392,297

437,431

12%
       

INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

14,099

19,366

37%
  

INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,153,106

2,380,404

11%

 

 

 

 

APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

0

0%

 

 

 

 

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,153,106

2,380,404

11%

LIQUIDACIÓ DESPESES

EXERCICI 2018

 
REALITZAT 2017
REALITZAT 2018
VARIACIÓ %

 

 DESPESES DE L'ACTIVITAT

721,357
923,113
28%

 

 DESPESES DE PERSONAL

1,062,532
1,200,016
13%

 

 ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

269,663
264,332
-2%

1.  Serveis exteriors

244,978
239,581
-2%

2.  Tributs

21,373
24,968
17%

3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials

3,282
-217
-107%

 

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

142,427
142,186
0%

 

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0
0 
0%

 

 DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

-94,390
232,960
-347%

 

 TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,101,560
2,762,608
31%

 

 RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI

51,546
-382,204
841%

PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2019

INGRESSOS
REALITZAT 2018
PRESSUPOST 2019
VARIACIÓ %
       

 INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

847

15,000

-
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,360,191

2,452,335

4%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis Prestats

1,723,870

1,749,328

1%
    b.  Venda de Publicacions

92

100

9%
    c.  Ingressos per arrendaments

5,892

6,000

2%
    d.  Altres ingressos

132,811

192,723

45%
    f.  Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 

12,662

0

-100%
    g.  Altres ingressos de gestió corrent 

14,168

14,337

1%
    h.  Patrocinis a l'explotació

33,264

33,264

0%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

437,431

456,583

4%
 

 

   

 INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

19,366

15,650

-19%
        

 TOTAL INGRESSOS 

2,380,404

2,482,985

4%
       

 APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

0

       

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,380,404

2,482,985

4%

DESPESES
REALITZAT 2018
PRESSUPOST 2019
VARIACIÓ %
       

DESPESES DE L'ACTIVITAT

923,113

957,909

4%
       

DESPESES DE PERSONAL

1,200,016

1,114,867

-7%
       

ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

264,332

243,641

-8%
    1.  Serveis exteriors

239,581

216,535

-10%
    2.  Tributs

24,968

25,606

3%
    3.  Pèrdues,deter.,var. Provisió oper.comercials

-217

1,500

-791%
       

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

142,186

158,769

12%
       

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0

0

0%
       

DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

232,960

7,800

-97%

 

 

 

 

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,762,608

2,482,985

-10%

 

 

 

 

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI

-382,204

0

-100%

Informe Auditoria 2018

Loading...