Mesures davant la propagació del coronavirus

NOU SERVEI D'ASSESSORAMENT PERSONALITZAT PEL COVID-19

Nuevo servicio de asesoría personalizada para hacer frente a la crisis del COVID-19
Amb l'objectiu de donar suport al teixit empresarial i econòmic de la demarcació, la Cambra de Comerç de Sabadell posa a disposició de les empreses Preferents del Club Cambra Sabadell un servei d'assessorament personalitzat sobre les mesures anunciades per les diferents administracions per fer front a la crisi del COVID-19.

Feu-nos arribar els vostres dubtes i mirarem de trobar una solució, comenteu-nos quines necessitats teniu i us en donarem resposta personalitzada, demaneu-nos informació i us la farem arribar,...

Si voleu saber quines són les mesures existents fins al moment, necessiteu una segona opinió sobre un determinat tema legal, d'exportació, finançament,... Consulteu-nos!

CANAL D'INFORMACIÓ OFICIAL DE LES ADMINISTRACIONS

Mesures urgents publicades pel Govern d'Espanya

>> Crisi Sanitària COVID-19
Resum publicat pel BOE que agrupa totes les normes estatals que tenen a veure amb el coronavirus.

· Reial Decret-llei 19/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19.
· Ordre SND/442/2020 del Ministeri de Sanitat, de 23 de maig, per la que es modifica l'Ordre SND/ 399/2020, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap una nova normalitat i l'Ordre SND/414/2020, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
· Ordre SND/440/2020 del Ministeri de Sanitat, de 23 de maig, per la que es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
· Ordre SND/439/2020 del Ministeri de Sanitat, de 23 de maig, per la que es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres, aèries i marítimes amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució de les Corts Generals de 20 de maig, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
· Ordre TMA/424/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 20 de maig, per la qual es modifiquen l'Ordre TMA / 384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per la transició cap a una nova normalitat; i l'Ordre TMA / 419/2020, de 18 de maig, per la qual s'actualitzen les mesures en matèria d'ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 al procés de desescalada.
· Resolució de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa (Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital), de 19 de maig, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, pel que s'instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el quart tram de la línia d'avals aprovada pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències económiques de la COVID-19.
· Ordre SND/422/2020 del Ministeri de Sanitat, de 19 de maig, per la que es regulen les condicions per la utilització obligatòria de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre TMA/415/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 17 de maig, per la que s'amplia la relació de punts d'entrada designats amb capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància internacional.
· Ordre SND/414/2020 del Ministeri de Sanitat, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
· Ordre TMA/410/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 14 de maig, per la que es limita l'entrada a Espanya a les aeronaus i vaixells de pasatge a través dels punts d'entrada designats amb capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància internacional.
· Ordre INT/409/2020 del Ministeri de l'Interior, de 14 de maig, per la que es prorroguen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-llei 18/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació.
· Ordre INT/401/2020 del Ministeri de l'Interior, d'11 de maig, per la que es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre TMA/400/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 9 de maig, per la que s'estableixen les condicions a aplicar a la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura.
· Ordre SND/399/2020 del Ministeri de Sanitat, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
· Reial Decret Legislatiu 1/2020 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, de 3 de maig, pel que s'aprova el text refós de la Llei Concursal.
· Ordre TMA/384/2020 del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, de 3 de maig, per la que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició fins a una nova normalitat.
· Ordre SND/388/2020 del Ministeri de Sanitat, de 3 de maig, per la que s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat.
· Ordre SND/386/2020 del Ministeri de Sanitat, de 3 de maig, per la que es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració als territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució del Ministeri de Sanitat, de 2 de maig, de la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es publiquen els Acords de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments.
· Ordre SND/385/2020 del Ministeri de Sanitat, de 2 de maig, per la que es modifica l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la que es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en els que existeixi risc de contagio per la COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat.

Govern d'Espanya

· Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 1.
· Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 2.
· Activat el quart tram de 20.000 milions d'euros de la Línia d'Avals per garantir la liquidesa i reforçar el finançament d'autònoms, pimes i empreses.
· Guies de mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2 en el sector túrístic.
· Protocol i guia de bones pràctiques adreçades a l'activitat comercial en establiment físic i sedentari.
· Totes les preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per a autònoms, inclosos els autònoms societaris.
· Programa Acelera PYME Recursos, finançament i ajudes econòmiques, solucions tecnològiques i assessorament per a pimes i autònoms.
· Criteri sobre expedients de suspensió i de reducció de jornada per COVID-19 Ministeri de Treball i Economia Social.
· Comunicat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre la prestació per autònoms afectats pel COVID-19
· Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
· Informació oficial del Ministeri de Sanitat. Recomanacions sanitàries i de salut pública sobre el brot del nou coronavirus COVID-19
· Nota sobre la incidència i mesures a adoptar derivades de la situació i evolució del coronavirus (covid-19) en matèria de Formació Professional per a l'Ocupaciò en l'àmbit de gestió del Servei Públic d'Ocupacìó Estatal

Generalitat de Catalunya

· Mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms Pàgina de Canal Empresa on s'agrupen els enllaços a ajuts, tràmits i gestions relacionades amb la COVID-19.

· Decret Llei 19/2020 del Departament de la Presidència, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
· Decret Llei 16/2020 del Departament de la Presidència, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
· Decret Llei 15/2020 del Departament de la Presidència, de 5 de maig, pel qual s'autoritza el Consell Català de l'Esport per prestar garantia, durant l'exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances, per a l'atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19.
· Acord GOV/64/2020 del Departament de la Presidència, de 2 de maig, pel qual es crea la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.
· Decret Llei 14/2020 del Departament de la Presidència, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu.
· Resolució TSF/916/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 28 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305.
· Ordre ARP/48/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880).
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881).
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503882).
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19.
· Decret Llei 13/2020 del Departament de la Presidència, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat.
· Resolució PRE/878/2020 del Departament de la Presidència, de 17 d'abril, de distribució provisional als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.
· Resolució SLT/877/2020 del Departament de Salut, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut.
· Resolució PDA/867/2020 del Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques, de 14 d'abril, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l'estat d'alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-19.
· Resolució EMC/843/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684).
· Ordre EMC/39/2020 del Departament d'Empresa i Coneixementde 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
· Resolució TSF/806/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).
· Ordre EMC/35/2020 del Departament d'Empresa i Coneixementd'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement.
· Informació sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials
· Decret Llei 10/2020 de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.
· Acord GOV/53/2020 de 24 de març, d'atribució temporal de funcions de reforç administratiu i tècnic en l'àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2.
· Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per coronavirus de la Generalitat de Catalunya (versions per mòbil, PDF i Word).
· Canal empresa (Atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-19, assessorament i consell per a empreses i treballadors, ...).
· Inscripció al "Marketplace empresarial COVID-19 d'ACCIÓ (Un servei d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel coronavirus).
· Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries.
· Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic.
· Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus.
· Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments.
· Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
· Ajuts a l'activitat productiva i a l'ocupació
· Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus
· Canal oficial de la Generalitat de Catalunya d'informació sobre el coronavirus

Ajuts i mesures econòmico-financeres

· Préstecs de l'ICF en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada (sublínia COVID-19).
· Línia de cobertura per crèdits de circulant per a empreses exportadores CESCE COVID-19.
· Pla d'acompanyament de línies de finançament ICO de Banc Sabadell davant la situació econòmica originada per l'efecte de la pandèmia pel COVID-19.
· Línia d'avals ICO de CaixaBank per facilitar el manteniment dels llocs de treball i paliar els efectes econòmics del COVID-19.
· Resum de mesures econòmiques per a autònoms i empreses de l'Ajuntament de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell i les principals entitats de la ciutat (Actualització 27/05/2020).
· Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.
· Línia d'ajuts directes de 2 M d'€ per a microempreses i professionals del sector turístic
· Línia d'avals ICO dotada amb fins a 100.000 milions d'euros d'acord amb l'article 29 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.
· Línia ICF-AVALIS LIQUIDITAT per cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes.
· Comunicat de CASSA d'ajuts a pimes i autònoms en el pagament de les factures d'aigua
· Comunicat de SOREA d'ajuts en el pagament de les factures d'aigua, Bases d'aplicacio de l'ajuda a empreses i autònoms i Formulari de sol·licitud

Administracions locals

· Impacte de la crisi de la COVID-19 al Vallès Occidental Dades sobre l'activitat econòmica i el mercat de treball. Informe de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
· Acord del grup impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Consell Comarcal del Vallès Occidental Declaració conjunta de mesures urgents per a minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus.
· El Consell Comarcal activa un servei de suport a les iniciatives locals per a la producció de material sanitari
· Ajuntament de Sabadell COVID-19 Estat d'alarma.
· Ajuntament de Castellar del Vallès Segueix l'última hora sobre el coronavirus
· Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Mesures per combatre la crisi del coronavirus
· Ajuntament de Barberà del Vallès Darrera hora sobre la crisi del coronavirus
· Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
· Ajuntament de Ripollet 
· Ajuntament de Montcada i Reixac
· Ajuntament de Polinyà 
· Ajuntament de Badia del Vallès 
· Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
· Ajuntament de Palau-solità i Plegamans Informació actualitzada sobre el COVID-19
· Ajuntament de Sentmenat 

Altres informacions

· Crisi COVID 19: Evolució del nombre d'ERTO's al Vallès Flaix dades n. 93 maig 2020 del CIESC.
· Sabadell t'ho porta a casa Vols saber quin comerços de Sabadell o del teu barri fan servei a domicili?
· Consells de seguretat per repartidors de paqueteria Mossos d'Esquadra.
· Informació sobre impostos, censos i identificació electrònica: preguntes freqüents Document de l'Agència Tributària.
· Qüestionari voluntari d'avaluació diària del potencial de risc Protocol per fer front a la COVID-19
· COVID-19 Principals mesures d'impacte econòmic i laboral per al sector turístic i els seus treballadors pel coronavirus - Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
· Decàleg per a després de la crisi del COVID-19
· MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE per als treballadors d'empreses considerades essencials que no s'hagin d'acollir al permís retribuït recuperable recollit al Reial Decret-llei 10/2020
· Oportunitats comercials i afectacions a les operacions internacionals davant la crisi del COVID-19
· Canvi de dates o cancel·lacions de fires internacionals
· Coronavirus: informació actualitzada sobre la repercussió en el comerç internacional, fires i viatges (AMEC)
· UNE facilita l'accés gratuït a les seves normes per a la fabricació de material contra el coronavirus
· Novetats en innovació - CDTI 2020
· Casos de Coronavirus COVID-19 al món
· Informació actualitzada de l'estat de les fronteres arreu del món
· Impacte en el transport internacional per carretera per països
· Informació sobre afectacions en el transport marítim i els ports
· Nota informativa COVID-19. Optimització de la potència elèctrica contractada
· Informacions d'interès i afectacions al sector del comerç davant la crisi del COVID-19
· Estudi de l'impacte del coronavirus al sector del comerç de Catalunya
· CESCE posa a disposició de pimes i empreses 2.000 M € per fer front a la crisi del coronavirus
· Mesures excepcionals que afecten a pacients, familiars i/o acompanyants del Parc Taulí
· FAQ's en relació al Coronavirus i la protecció de dades - Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Canvis en l'operativa i activitat de la Cambra com a mesures excepcionals de prevenció

A partir del proper dimarts, 12 de maig (dilluns, 11 de maig, estarem tancats per festa local), la Cambra de Comerç de Sabadell amplia el seu horari d'obertura i atenció al públic. De dilluns a divendres obrirem de 9 a 14 h. Amb tot, el personal de la Cambra continuarà treballant en modalitat presencial o de teletreball en horari complet, de dilluns a dijous, de 8.30 a 18 h. i els divendres, de 8.30 a 14.15 h.

Seguirem doncs, plenament operatius pel que fa a l'assessorament, expedició de documents per a l'exportació i la resta de serveis i extremant les mesures de seguretat i higiene, per garantir la vostra seguretat. De tota manera recomanem que abans de venir a la Cambra us poseu en contacte per concretar el servei a realitzar. Ho podeu fer per telèfon a través del 937 451 255 o bé mitjançant els correus de contacte que trobareu a continuació.

A la Cambra seguim oferint-vos tot l'assessorament i suport per fer front a la crisi de la COVID-19 i #QueCapEmpresaTanqui.

Correus de contacte del personal de la Cambra per informació, assessoria, serveis i gestions

Administració administracio@cambrasabadell.org

Mediació concursal/mercantil mediacio@cambrasabadell.org

Assessoria jurídica assessoriajuridica@cambrasabadell.org

Secretaria general secretariageneral@cambrasabadell.org

Formació presencial, on-line i in-company formacio@cambrasabadell.org 

Cursos per a joves, Programa PICE i Garantia Juvenil  pice@cambrasabadell.org 

Promoció internacional promociointernacional@cambrasabadell.org

Assessorament en comerç internacional   lrodriguez@cambrasabadell.org   

Comerç  amado@cambrasabadell.org

Creació d’empreses iportillo@cambrasabadell.org

Programes i consultoria per a la competitivitat empresarial farbelo@cambrasabadell.org

Ajuts, optimització i devolució d’impostos i traduccions aquera@cambrasabadell.org

Certificats digitals, d’origen i tràmits de comerç exterior acapdevila@cambrasabadell.org

Lloguer de sales i material, bases de dades i protecció de dades msegui@cambrasabadell.org

Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat (OGE) i Registre Mercantil amorral@cambrasabadell.org

Qüestions generals general@cambrasabadell.org

Sentim les molèsties que us pugui ocasionar l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals i agraïm, per endavant, la vostra comprensió.

Loading...