Mesures davant la propagació del coronavirus

NOU SERVEI D'ASSESSORAMENT PERSONALITZAT PEL COVID-19

Que cap empresa tanqui!

Nuevo servicio de asesoría personalizada para hacer frente a la crisis del COVID-19 Amb l'objectiu de donar suport al teixit empresarial i econòmic de la demarcació, la Cambra de Comerç de Sabadell posa a disposició de les empreses Preferents del Club Cambra Sabadell un servei d'assessorament personalitzat sobre les mesures anunciades per les diferents administracions per fer front a la crisi del COVID-19.

Feu-nos arribar els vostres dubtes i mirarem de trobar una solució, comenteu-nos quines necessitats teniu i us en donarem resposta personalitzada, demaneu-nos informació i us la farem arribar,...

Si voleu saber quines són les mesures existents fins al moment, necessiteu una segona opinió sobre un determinat tema legal, d'exportació, fiinançament,... Consulteu-nos!

CANAL D'INFORMACIÓ OFICIAL DE LES ADMINISTRACIONS

Mesures urgents publicades pel Govern d'Espanya

>> Crisi Sanitària COVID-19
Resum publicat pel BOE que agrupa totes les normes estatals que tenen a veure amb el coronavirus.


· Ordre SND/325/2020 del Ministeri de Sanitat, de 6 d'abril, per la que s'estableixen criteris interpretatius i es prorroga la validesa dels certificats de verificacions i manteniments preventius establerts en la regulació de seguretat industrial i metrològica.
· Ordre SND/326/2020 del Ministeri de Sanitat, de 6 d'abril, per la que s'estableixen mesures especials per atorgar llicències prèvies de funcionament d'instal·lacions i per la posada en funcionament de determinats productes sanitaris sense marcatge CE amb ocasió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Ordre TMA/324/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 6 d'abril, per la que es dicten instruccions sobre la utilizació de les targetes de tacògraf de conductor i empresa.
· Ordre SND/297/2020 del Ministeri de Sanitat, de 27 de març, per la qual s'encomana a la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, el desenvolupament de diverses actuacions per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, entre les quals destaca la norma per autoritzar el desenvolupament d'una aplicació per al telèfon mòbil que permeti a les autoritats sanitàries la geolocalització de tots els ciutadans.
· Ordre SND/323/2020 del Ministeri de Sanitat, de 5 d'abril, per la que es deixen sense efectes les restriccions previstes a l'Ordre SND/290/2020, de 26 de març, per la que es prorroga la Ressolució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la que s'acorda restringir la sortida de les persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.
· Ordre TED/320/2020 del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, de 3 de abril, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència del COVID-19 i es modifica el model de sol·licitud de l'abonament social per a treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat com a conseqüència del COVID-19, que estableix l'annex IV d'el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID -19.
· Resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, del 2 d'abril, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la que es dicten instruccions per a la distribució de les mascaretes en l'àmbit del transport terrestre.
· Ordre INT/317/2020 del Ministeri de l'Interior, del 2 d'abril, per la que es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de matriculació i canvi de titularitat de determinats vehicles.
· Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
· Ordre SND 310/2020, de 31 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.
· Ordre SND/307/2020, de 30 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.
· Ordre TMA/305/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 30 de març, per la que es modifica l'annex de l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la que es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries.
· Nota interpretativa per al sector industrial sobre l'aplicació del Reial Decret-Llei, de 29 de març, per la que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials.
· Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.
· Resolució de 25 de març, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació de l'Acord d'autorizació de la pròrroga de l´estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
· Reial Decret-llei, 9/2020 de 27 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que s'adopten mesures complementàries, en l'àmbito laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.
· Ordre SND/298/2020, de 29 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúneràries per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19.
· Resolució de 25 de març, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret-llei 4/2020, de 18 de febrer, pel que es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball establert a l'artícle 52.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
· Ordre SND/299/2020, de 29 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que es modifica l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la que s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la que s'exceptúa temporalment l'acompliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies.
· Ordre del Ministeri de Sanitat SND/293/2020, de 25 de març, per la que s'estableixen condicions a la dispensació i administració de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Ordre del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/292/2020, de 26 de março, per la que es regula una segona adquisició i distribució de mascaretes per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
· Ordre del Ministeri de l'Interior INT/283/2020, de 25 de març, per la que es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel que se aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per paliar els efectes econòmics del COVID-19.
· Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/286/2020, de 25 de març, per la que es prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents de la República Italiana i de creuers de qualsevol origen amb destí a ports espanyols per a limitar la propagació i contagi pel COVID-19.
· Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/285/2020, de 25 de març, per la que s'adopten mesures extraordinàries de flexibilitat en els àmbits de l'aviació civil no regulats per la normativa de la Unió Europea en relació amb la situació creada per la crisi global del coronavirus COVID-19.
· Ordre del Ministeri de l'Interior INT/284/2020, de 25 de març, per la que es modifica l'Ordre INT/262/2020, de 20 de març, por la que es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de tràfic i circulació de vehicles a motor.
· Ordre del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica PCM/280/2020, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel que es modifica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de març de 2020, pel que s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançantla prohibició dels vols directes entre la República Italiana i els Aeroports Espanyols.
· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/279/2020, de 24 de març, per la que s'estableixen mesures en matèria de transport d'animals.
· Correcció d'errors del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
· Correcció d'errors del Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.
· Ressolució del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, de 23 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la que es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.
· Resolució de 20 de març de 2020, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marcatge CE europeou.
· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/273/2020, de 23 de març, per la que es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.
· Instrucció del Ministeri de Sanitat, de 23 de març, per la que s'estableixen criteris interpretatius per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per COVID-19.
· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020, de 19 de març, per la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de tallers.
· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020, de 19 de març, per la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de tallers.
· Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic.
· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/254/2020, de 18 de març, per la que es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri.
· Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
· Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
· Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Respostes a qüestions plantejades sobre la interpretació del RD 463/2020, modificat pel RD 465/2020.
· Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març de mesures urgents per l'impacte del COVID-19.
· Reial Decret Llei 6/2020 de 10 de març pel que s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Generalitat de Catalunya

· Resolució TSF/806/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).
· Ordre EMC/35/2020 del Departament d'Empresa i Coneixementd'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement.
· Informació sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials
· Decret Llei 10/2020 de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.
· Acord GOV/53/2020 de 24 de març, d'atribució temporal de funcions de reforç administratiu i tècnic en l'àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2.
· Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per coronavirus de la Generalitat de Catalunya (versions per mòbil, PDF i Word).
· Canal empresa (Atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-19, assessorament i consell per a empreses i treballadors, ...).
· Inscripció al "Marketplace empresarial COVID-19 d'ACCIÓ (Un servei d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel coronavirus).
· Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries.
· Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic.
· Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus.
· Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments.
· Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
· Ajuts a l'activitat productiva i a l'ocupació
· Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus
· Canal oficial de la Generalitat de Catalunya d'informació sobre el coronavirus

Ajuts i mesures econòmico-financeres

· Pla d'acompanyament de línies de finançament ICO de Banc Sabadell davant la situació econòmica originada per l'efecte de la pandèmia pel COVID-19.
· Línia d'avals ICO de CaixaBank per facilitar el manteniment dels llocs de treball i paliar els efectes econòmics del COVID-19.
· Resum de mesures econòmiques per a autònoms i empreses de l'Ajuntament de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell i les principals entitats de la ciutat (Actualització 07/04/2020).
· Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.
· Línia d'ajuts directes de 2 M d'€ per a microempreses i professionals del sector turístic
· Línia d'avals ICO dotada amb fins a 100.000 milions d'euros d'acord amb l'article 29 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.
· Línia ICF-AVALIS LIQUIDITAT per cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes.
· Comunicat de CASSA d'ajuts a pimes i autònoms en el pagament de les factures d'aigua
· Comunicat de SOREA d'ajuts en el pagament de les factures d'aigua, Bases d'aplicacio de l'ajuda a empreses i autònoms i Formulari de sol·licitud

Canvis en l'operativa i activitat de la Cambra com a mesures excepcionals de prevenció

Seguint amb les mesures anunciades els darrers dies pel que fa a l'operativa de la Cambra de Comerç de Sabadell i tenint en compte les decisions preses per les autoritats, us informem que estem plenament operatius pel que fa a l'expedició de certificats d'origen i documents per a l'exportció però extremem les mesures de seguretat i higiene, motiu pel qual a partir de dilluns, 30 de març i fins a nou avís, l'horari de la Cambra serà de dilluns a divendres, d'11 a 14 h. només per a recollida de documents. Tots els documents que es sol·licitin per correu electrònic, segons les opcions d'aquest comunicat, abans de les 10 h. del matí podran ser recollits el mateix dia, en cas contrari es lliuraran a l'endemà durant el nou horari d'obertura. Així doncs es reduirà al màxim l'activitat presencial, però la majoria de treballadors de la Cambra portaran a terme la seva activitat mitjançant teletreball, potenciant al màxim els serveis per via telemàtica, com l'assessorament empresarial, etc.

Correus de contacte del personal de la Cambra per informació, assessoria, serveis i gestions

Administració administracio@cambrasabadell.org

Mediació concursal/mercantil mediacio@cambrasabadell.org

Assessoria jurídica assessoriajuridica@cambrasabadell.org

Secretaria general secretariageneral@cambrasabadell.org

Formació presencial, on-line i in-company formacio@cambrasabadell.org 

Cursos per a joves, Programa PICE i Garantia Juvenil  pice@cambrasabadell.org 

Promoció internacional promociointernacional@cambrasabadell.org

Assessorament en comerç internacional   lrodriguez@cambrasabadell.org   

Comerç  amado@cambrasabadell.org

Creació d’empreses iportillo@cambrasabadell.org

Programes i consultoria per a la competitivitat empresarial farbelo@cambrasabadell.org

Ajuts, optimització i devolució d’impostos i traduccions aquera@cambrasabadell.org

Certificats digitals, d’origen i tràmits de comerç exterior acapdevila@cambrasabadell.org

Lloguer de sales i material, bases de dades i protecció de dades msegui@cambrasabadell.org

Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat (OGE) i Registre Mercantil amorral@cambrasabadell.org

Qüestions generals general@cambrasabadell.org

Sentim les molèsties que us pugui ocasionar l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals i agraïm, per endavant, la vostra comprensió.

Loading...