Com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19 i dins de les mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic que comportarà, s’ha publicat el “Real Decreto Ley 11/2020”, de 31 de març i el “Real Decreto Ley 15/2020”, de 21 d’abril, que estableixen, entre d’altres qüestions, mesures per ajornar o condonar parcialment el pagament de rendes per les  persones arrendatàries d’habitatge o locals de negoci que es trobin amb situació de vulnerabilitat quan l’arrendador és una empresa, entitat pública o un gran tenidor, però deixa al marge o fa simplement recomanacions pel que fa referència als arrendaments d’habitatges i de locals de negoci (fora de l’àmbit assenyalat), amb la confiança que les pròpies parts implicades puguin acordar o pactar el pertinent, dins de l’autonomia de la voluntat. 

En aquest context, on les empreses han hagut de suspendre la seva activitat i les persones físiques s’han trobat amb una reducció important dels seus ingressos, conscients que en l’àmbit privat no sempre les negociacions entre les parts finalitzen amb un acord, la Cambra de la Propietat Urbana i la Cambra de Comerç de Sabadell, com a corporacions amb competències de mediació, posen a disposició dels seus socis i els ciutadans en general, el servei de MEDIACIÓ com a mitjà voluntari i alternatiu a un procés judicial per a la resolució de conflictes entre propietaris i arrendataris, evitant la confrontació directa entre les parts i el col·lapse de l’Administració de Justícia, amb la intervenció d’una tercera persona imparcial, que mediarà entre les parts per trobar un acord.

El procés de mediació es regirà per la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i es regirà pels principis següents:

  1. La mediació en un procés voluntari.
  2. La persona mediadora ha de conduir el procés en un context de neutralitat i imparcialitat, sense influir en les decisions de les parts.
  3. Les parts són les protagonistes en la presa de les decisions i tenen l’última responsabilitat sobre els continguts de l’acord.
  4. Tota la informació, tant oral com escrita, ha de ser confidencial.
  5. La persona mediadora ha d’assistir a les reunions de mediació i no es pot valer de cap representant.
  6. Les parts poden, si ho consideren necessari o convenient, demanar la suspensió del procés de mediació per fer consultes al seu advocat o qualsevol altre professional.
  7. És aconsellable que les parts rebin assessorament legal durant el procés  de mediació.
  8. Les parts i les persones mediadores han d’actuar amb les exigències de la bona fe.
  9. La persona mediadora ha de facilitar la informació pertinent a les persones que s’acullen a la mediació.
  10. En acabar el procés, s’han de gravar els acords assolits o, en el seu cas, signar un acta.

Per iniciar el procés caldrà omplir la següent sol·licitud i enviar-la per correu electrònic a l’adreça següent: info@cpropietatsbd.com o mediacio@cambrasabadell.org i seran gratuïtes aquelles que relacionades amb arrendaments d’habitatge o de local de negoci es presentin durant el mes de maig de 2020.