LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2022


LIQUIDACIÓ INGRESSOS

EXERCICI 2022

 

REALITZAT 2021

REALITZAT 2022

VARIACIÓ %

       

INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

57

1,390

-
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,959,854

3,303,706

12%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis prestats

1,973,006

2,252,204

14%
    b.  Venda de publicacions

147

0

-100%
    c.  Ingressos per arrendaments

5,272

3,420

-35%
    d.  Altres ingressos

78,261

82,283

5%
    g.  Altres ingressos de gestió corrent 

20,489

4,295

-79%
    h.  Patrocinis a l'explotació

53,764

45,764

-15%
    i.  Aportacions voluntàries empreses

15,000

15,000

0%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

813,914

900,740

11%
       

INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

7,777

19,647

153%
  

INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,967,689

3,324,743

12%

 

 

 

 

APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

148,915

-

 

 

 

 

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,967,689

3,473,658

17%

LIQUIDACIÓ DESPESES

EXERCICI 2022

 
REALITZAT 2021
REALITZAT 2022
VARIACIÓ %

 

 DESPESES DE L'ACTIVITAT

1,236,808
1,337,760
8%

 

 DESPESES DE PERSONAL

1,272,786
1,446,155
14%

 

 ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

342,755
447,937
31%

1.  Serveis exteriors

266,984
398,754
49%

2.  Tributs

31,709
34,875
10%

3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials

44,062
14,308
-68%

 

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

145,939
121,502
-17%

 

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0
0 
-

 

 DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

-106,847
120,304
-213%

 

 TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,891,441
3,473,658
20%

 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI

76,248
0
-100%

PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2023

INGRESSOS
REALITZAT 2022
PRESSUPOST 2023
VARIACIÓ %
       

 INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

1,390

0

-100%
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

3,303,706

2,659,540

-19%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis Prestats

2,252,204

1,546,374

-31%
    b.  Venda de Publicacions

0

0

-
    c.  Ingressos per arrendaments

3,420

6,000

75%
    d.  Altres ingressos

82,283

91,978

12%
    g.  Altres ingressos de gestió corrent  

4,295

3,000

-30%
    h.  Patrocinis a l'explotació

45,764

45,764

0%
    i.  Aportacions voluntàries empreses

15,000

25,000

67%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

900,740

941,424

5%
 

 

   

 INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

19,647

26,169

33%
        

 TOTAL INGRESSOS 

3,324,743

2,685,710

-19%
       

 APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

148,915

200,000

-
       

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

3,473,658

2,885,710

-17%

DESPESES
REALITZAT 2022
PRESSUPOST 2023
VARIACIÓ %
       

DESPESES DE L'ACTIVITAT

1,337,760

1,031,095

-23%
       

DESPESES DE PERSONAL

1,446,155

1,387,034

-4%
       

ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

447,937

325,986

-27%
    1.  Serveis exteriors

398,754

282,891

-27%
    2.  Tributs

34,875

30,095

-14%
    3.  Pèrdues,deter.,var. Provisió oper.comercials

14,308

3,000

-79%
       

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

121,502

140,594

16%
       

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0

0

0%
       

DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

120,304

1,000

-99%

 

 

 

 

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

3,473,658

2,885,710

-17%

 

 

 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI

0

0

Informe Auditoria 2022

Loading...