Certificats d'origen


Informació


Què són?

Un certificat d'origen és un document la finalitat del qual és determinar amb tanta precisió com sigui possible l'origen de les mercaderies que s'importen o exporten.

L'origen de les mercaderies condiciona el tractament aranzelari que s'els hi donarà en el moment de la seva entrada en el territori duaner de la UE, o del país tercer d'exportació, ja que aquests apliquen tipus aranzelaris segons el país d'origen.

Quines condicions han de reunir?

Han de tenir totes les indicacions necessàries per a la perfecta identificació de la mercaderia, entre d'altres, les següents: naturalesa de la mercaderia, número de paquets, pes brut i net, nom de l'expedidor, etc.

Haver estat expedit per una autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat per això en el país en el que s'expedeix el certificat. També han de certificar sense ambigüitat que la mercaderia és originària d'un país determinat.

Document Acrobat Model de certificat d'origen

Document Acrobat Instruccions per omplir els formularis de certificats d'origen

 Plantilla de certificats d'origen

Document word Plantilla de certificats d'origen (revers)

Document Acrobat Registre de signatures

 

On es tramiten?


Tramitació a la Cambra

El certificat d'origen s'expedeix a sol·licitud de l'interessat, realitzant-se la tramitació en les Cambres de Comerç. Per a la seva tramitació l'exportador ha d'aportar la prova documental de que la mercaderia que es detalla ha estat produïda o manufacturada en el país que s'esmenta.També, per la seva tramitació la Cambra ha de disposar del registre de signatures corresponent

Tramitació en "Línia"

Amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació dels certificats d'origen, posem a la vostra disposició una aplicació informàtica que us permetrà sol·licitar-los i tramitar-los via internet.

Per a poder sol·licitar els certificats, l'empresa haurà de disposar d'un Certificat Digital de Camerfirma (www.camerfirma.com), amb el qual podrà acreditar la seva identitat a internet i signar electrònicament el full de sol·licitud. Si no disposeu de Certificat Digital poseu-vos en contacte amb nosaltres i us ajudarem a obtenir-lo.

Requeriments

1. Disposar de certificat digital de CAMERFIRMA.

2. Sol·licitar l'alta a la Plataforma, enviant per correu electrònic a serveis@cambrasabadell.org juntament amb el formulari REGISTRE DE SIGNATURES, si s'escau, amb l'original i còpia de l'escriptura de poders o nomenament del càrrec vigent.

3. Quan l'alta estigui tramitada rebreu un correu electrònic de resposta que us informarà sobre el funcionament del servei.

Funcionament de l'aplicació

1. Accedir a l'aplicació de certificats d'origen en línia i identificar-se mitjançant el certificat digital de pertinença a empresa. A partir d'aquest moment tota la informació que s'intercanviï passa per canals segurs.

Per accedir al formulari de sol·licitud:

http://etramites.camaras.es/solicitud

Tots els tràmits que s'inicien, automàticament es queden guardats fins la fase que s'hagi omplert. Els esborranys queden guardats automàticament.

2. Per continuar un tràmit iniciat o consultar qualsevol altre tràmit iniciat s'ha d'accedir a la pàgina:

http://etramites.camaras.es/tramite

3. Des de Cambra, es comprova que la sol·licitud és correcta i s'expedeix el certificat d'origen en format oficial reconegut per les duanes internacionals

4. Recollida segons les indicacions de l'empresa
Més informació

Internacionalització
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació certificats d'origen