Per Ramon Alberich, President de la Cambra de Comerç de Sabadell

Propostes per els protocols de reactivació.

Organitzar el retorn és fonamental per accelerar el procés de recuperació de l'activitat en les organitzacions.

Amb la publicació del RD 13/2020 del 7 d'abril (disposició́ final primera), és explicita la responsabilitat de l'empresari i l’ocupador en cas de contagi a l'empresa, ja que amb la modificació del RD 6/2020 del 10 de març es consideraran els contagis a l'empresa com accidents laborals ordinaris.

En la tornada a la ‘normalitat’ el virus seguirà actiu, ho estarà fins que la gran majoria de la població (per sobre del 75%) estigui immunitzada, o no es disposi d'una vacuna.

Cal considerar que aproximadament un 30% de les persones que s’infecten, sofreixen la COVID19 de forma asimptomàtica, un 55% presenta símptomes lleus o moderats uns 6 dies.

Conseqüentment, al finalitzar l'estat d'alarma haurem de tornar a treballar extremant totes les precaucions per evitar contagis, i assegurar que els nous brots de contagis siguin immediatament detectats.

La dificultat està en com detectar el contagi i on es produeix, o quina es la persona que el produeix.

És necessari iniciar un retorn esglaonat i selectiu al treball.

Imprescindible mantenir les persones en teletreball mentre no acabi la pandèmia.

Nomes gràcies a una minimització de la mobilitat i de la interacció entre les persones, (confinament) i a una major consciència social sobre la gravetat de la situació es podrà reduir el temps de durada de la pandèmia.

Desenvolupar plans individualitzats basats en un Pla general comunicat per l’Administració amb nous protocols sanitaris i laborals.

Adaptar de forma àgil aquest Pla als diferents escenaris d’evolució del virus. L’actualització hauria de setmanal.

Plans que van més enllà de les requerides mesures d'higiene, prevenció i adaptació dels espais de treball i convivència, (menjar, descans).

Formació i capacitació a tots els nivells de les organitzacions, especialment dels gestors per superar els reptes de gestió de recursos humans i materials de les organitzacions.

Mesures de suport al teixit econòmic:

- Identificar les empreses i autònoms vulnerables.

- Reforçar protocols sanitaris i els serveis de suport de les emergències.

- Establir mecanismes i aliances per poder efectuar setmanalment test ràpids al 100% de la població laboral per identificar els treballadors que ja han passat la malaltia, i també per descartar o confirmar el més aviat possible les persones que l’estan incubant.

- Implementar una xarxa de distribució de material de protecció (EPIs) que arribi a tot el teixit econòmic de Catalunya. Creació de packs de seguretat individualitzats per cada treballador segons les activitats (per CNAE). Generar una xarxa de punts de distribució a les empreses i comerços, per exemple, a través de les farmàcies, les empreses de subministrament industrial i altres especialitzades.

- Impulsar la implementació de tecnologies de connexió remota, amb mesures de suport financer a aquestes inversions (adquisició de ordinadors i software per teletreball).

- Adequar i revisar la mobilitat en els polígons industrials i zones comercials per facilitar l’accés de les persones i per evitar les aglomeracions en les hores punta.

- Completar amb caràcter d’urgència la xarxa de fibra òptica i garantir l’accés universal d’alta velocitat a totes les empreses per facilitar el teletreball.

- Fer programes de formació i de conscienciació sobre comportament saludable davant el coronavirus.

- Mantenir l’obligació de desplaçar-se al treball en solitari. Garantir en el transport públic una densitat màxima de persones que permeti practicar la distancia de seguretat.

Mesures a implantar en les empreses:

- Potenciar el teletreball en tots els àmbits possibles de les empreses.

- Implantar el control de temperatura de forma sistemàtica i diària a l’arribada al lloc de treball.

- Aplicar qüestionaris de simptomatologia a les persones amb temperatura alta.

- Crear torns de treball amb períodes de descans de mínim 6 dies de confinament (període d’incubació i evidència de nous contagis) per a totes aquelles persones que no hagin estat anteriorment infectats i hagin patit la COVID19.

- Refer totes les avaluacions de riscos, actualitzant-les tot considerant als riscos derivats del coronavirus. Les societats de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut tenen un paper cabdal.

- Reforçar els equips de seguretat laboral.

- Formar als delgats de prevenció de les empreses amb les noves circumstancies del COVID19.

- Identificar els EPIs (Equips de protecció individual) adequats a la nova situació i per a cada lloc de treball.

- Garantir la disponibilitat dels EPIs.

- Crear protocols d’higiene i comportament segur. Fer difusió i formació al personal.

- Assegurar la utilització dels EPis en tot moment. Obligar a utilitzar-los si és el cas.

- Redissenyar els espais per assolir i garantir les distancies de protecció requerides.

- Eliminar la manipulació de mecanismes d’obertura de portes i teclats d’ús comú (mantenir les portes obertes), passamans en escales, dispositius de control de presència, ...

- Reduir la coincidència de persones i densitat en els espais comuns, com vestuaris, sales de reunions, de descans i menjadors. Fer torns d’accés a aquests espais, si s’escau.

- Escalar els horaris d’entrada i de sortida de la feina per evitar la coincidència de persones i densitat d’aquestes en els espais comuns, com vestuaris o zones d’accés.

-Reforçar la higiene i desinfecció periòdica de les instal·lacions i recursos productius.

-Avaluar els riscos en la interacció amb persones alienes a l’empresa (clients, proveïdors o visites) i els espais de trobada i reunió (recepcions, sales). Considerar la mobilitat i evitar la coincidència i les aglomeracions de persones.

 

Ramon Alberich Ferrer

President de la Cambra de Comerç de Sabadell

Sabadell, 10 d’abril de 2020