VALORACIONS EMPRESARIALS DE L’EVOLUCIÓ DEL 1r TRIMESTRE DE 2023 I LES EXPECTATIVES PER AL 2n TRIMESTRE
MILLORA LA VALORACIÓ DE LA MARXA DEL NEGOCI I LA CONFIANÇA EMPRESARIAL

L’Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants de Sabadell, amb la col·laboració del CIESC i el suport de l’Idescat , presentem els resultats de la darrera Enquesta de Confiança i Clima Empresarial amb les valoracions del PRIMER trimestre de 2023 i les expectatives per al SEGON trimestre de 2023. Les enquestes es van realitzar entre el 15 de març de 2023 i l’ 11 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).

 • Les respostes de les empreses indiquen una millora global de la marxa dels negocis i de la confiança empresarial.
 • L’Índex de Confiança Empresarial per al segon trimestre de 2023 a l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes ha millorat passant de 129,8 a 135,7 punts i es recupera dels descensos dels darrers trimestres.
 • La variació trimestral és d’un +4,5% i la interanual del +7,5.
 • El primer trimestre de 2023 la valoració empresarial de la marxa del negoci confirma l’evolució positiva dels darrers trimestres amb una nova pujada del seu saldo: en la darrera enquesta havia passat de +3,6 a +5,2 punts i ara torna a incrementar-se fins als 9,2 punts. Les respostes a l’alça passen del 26,8% al 28,6% marcant una tendència a anar recuperant la millora de l’activitat.
 • Tots els sectors presenten saldos positius de la marxa del negoci durant aquest primer trimestre de 2023 que superen els anteriors: indústria (millora de +4,2 punts respecte del saldo positiu registrat a la darrera enquesta), resta de serveis (també augmenta en +4,2 punts), i el comerç (+1,2).
 • El primer trimestre de 2023 l’indicador del nombre d’ocupats es recupera de +0,1 a +2,0 punts. Les respostes que manifesten que han mantingut els llocs de treball també augmenten i passen del 68,2% al 74,7% i les que contesten que han reduït llocs de treball baixen del 15,9% a l’ 11,7%.
 • Per sectors cal destacar la millora del saldo del grup de la indústria i construcció: recupera +12,9 punts amb l’increment que passa del -11,2 a +1,6 punts. En aquest grup les respostes a la baixa s’han reduït en -9,2 punts. En canvi, en aquest període el comerç i la resta de serveis presenten disminucions del saldo : al comerç perd -5,1 punts i a la resta de serveis -12,4 punts. Tanmateix, cal dir que a tots els sectors les respostes estables que confirmen el manteniment de l’ocupació superen el 70% del total.
 • El nivell dels preus de les compres a proveïdors manté saldos molt elevats que confirmen la pressió a l’alça dels preus. El saldo global torna a pujar dels -4,7 punts a +3,0 i les respostes a l’alça ho fan en +7,1 punts mentre que les estables baixen en -11,2 punts.
 • La contenció de preus només es detecta al sector industrial i de la construcció amb un saldo que és positiu (+34,5 punts) però que només varia en -0,8 punts respecte de l’anterior. En canvi, al comerç i a la resta de serveis els saldos tornen a augmentar. A tots els sectors les respostes que manifesten que els preus han anat a l’alça han augmentat i les d’estabilitat s’han reduït.
 • Les expectatives empresarials de la marxa del negoci per al segon trimestre de 2023 ens confirmen la millora de la confiança empresarial respecte de l’evolució econòmica, trencant amb la previsió més pessimista de l’enquesta anterior : el saldo del total de sectors augmenta en +14,2 punts i arriba a +9,2 punts, amb un 61,2% de respostes que esperen estabilitat i un 24,2% que tenen expectatives d’augmentar l’activitat durant aquest segon trimestre.
 • Per sectors el saldo actual també es recupera dels valors negatius anteriors: a la indústria i construcció augmenta de -3,9 a +10,0 punts, a la resta de serveis de -4,8 a +9,7 punts i al comerç passa de -5,3 a +9,0. A tots els sectors es registren increments de respostes optimistes i reducció de les pessimistes.
 • Les expectatives de l’ocupació es concentren clarament en l’estabilitat i manteniment dels llocs de treball. En el total de sectors aquestes respostes d’estabilitat arriben fins al 83,8%, malgrat que el saldo de tendència baixa de +3,9 a +1,8 (degut a un lleuger desplaçament de respostes a l’alça cap a les d’estabilitat).
 • A tots els sectors es confirma aquesta previsió de mantenir els llocs de treball amb respostes que superen el 80% del total. Tot i això, al comerç i a la indústria i construcció es registra una disminució de respostes a l’alça i un increment de les d’estabilitat, el que provoca una disminució dels saldos de tendència (perden -8,9 punts al comerç i -4,0 a la indústria). A la resta de serveis el saldo millora en +6,0 punts.
 • Les expectatives sobre l’evolució dels preus de compres a proveïdors mantenen una tendència a l’alça però amb menys força que a l’enquesta anterior: el saldo baixa de +36,9 a +19,0 punts (reducció de -17,9) conseqüència de la important disminució de respostes a l’alça que passen del 40,7% al 24,7%. Les respostes que confien en l’estabilitat són el 69,6% (55,5% en l’enquesta anterior).
 • Les expectatives sectorials apunten una moderació de la tendència a l’alça evidenciada en l’enquesta anterior. Així, tot i els saldos clarament positius, al comerç el saldo baixa – 25,3 punts, a la indústria i construcció -15,9 i a la resta de serveis -14,7. Cal destacar que al comerç les respostes que esperen increments de preus suposen el 33,8% del total, mentre que a la indústria són un 27,4% i a la resta de serveis un 14,3%.
 • L’evolució de la facturació a l’estranger reflecteix la situació inestable del context internacional (globalització del conflicte d’Ucraïna, tensions geoeconòmiques, dificultats de proveïments). La valoració del 1r trimestre del 2023 presenta una continuació del saldo negatiu que torna a disminuir: a l’enquesta anterior havia baixat a -4,2 punts i ara es situa a -11,5 punts. Aquest descens prové de la reducció de respostes a l’alça que baixen del 19,7% al 9,7%, i es desplacen cap a les respostes d’estabilitat que augmenten +12,6 punts i representen un 69,1% del total.
 • Tots els sectors registren saldos negatius amb un descens respecte dels valors anteriors degut a la reducció de respostes a l’alça. Al grup de la indústria i construcció les respostes d’estabilitat augmenten 11,2 punts i arriben al 64,8% mentre que el saldo perd -3,1 punts. Les empreses que manifesten que han exportat durant el primer trimestre d’enguany són un 59,1% del sector.
 • Les expectatives de l’exportació per al segon trimestre de 2023 mantenen una previsió d’estancament amb un saldo que cau de +6,5 punts a -6,6 punts. Les respostes optimistes passen del 17,9% al 8,9% i les que preveuen mantenir la facturació a l’estranger augmenten del 70,7% al 75,6%.
 • A la indústria i construcció comprovem aquesta perspectiva d’estancament amb un saldo que baixa -13,6 punts amb una reducció de –11,2 punts de les respostes optimistes que generen un augment de les d’estabilitat en +8,8 punts.
 • El grau d’utilització de la capacitat productiva industrial del primer trimestre d’enguany reflecteix la situació d’estabilitat i baixa del 76,3% al 74,1%.
 • D’altra banda, les expectatives per al segon trimestre de 2023 preveuen una certa millora del percentatge esmentat i pràcticament és igual al de l’enquesta anterior : 76,2% (variació de -0,2 dècimes).