Fa gairebé dos mesos de la incursió russa a Ucraïna i segueixen les repercussions econòmiques en les cadenes globals de subministrament i la inflació a l’alça, sense que hi hagi previsió que aquestes afectacions s’aturin al llarg de les pròximes setmanes i mesos.

La UE ha anat publicant noves normes relatives a l'establiment de sancions econòmiques, financeres i comercials, que s'han traduït en noves restriccions en els intercanvis de mercaderies amb Rússia, que ara es veuen ampliades pel Reglament (UE) 2022/576, que prohibeix la venda, subministrament, transferència o exportació, directament o indirectament dels productes enumerats a l'Annex XXIII del Reglament (UE) 833/2014, a qualsevol persona física o jurídica, entitat o organisme a Rússia o per a la seva utilització en aquest país.

Entre els productes restringits destaquen (s'aconsella consultar l'Annex XXIII en el Reglament):

 • Productes vegetals de les subpartides 0601.10, 0601.20, 0602.30, 0602.40, 0602.90 i 0604.20.
 • Certes terres, certes argiles, farines silícies, pedres, guixos, calçs i altres productes del capítol 25.
 • Coc de brea, vaselina i productes similars i mescles bituminoses del capítol 27.
 • Hidrogen, gasos nobles, metalls i altres compostos químics del capítol 28.
 • Hidrocarburs i els seus derivats halogenats, alcohols i els seus derivats halogenats, èters i altres compostos químics del capítol 29.
 • Extractes,  colorants, pigments, pintures i vernissos del capítol 32.
 • Preparacions lubrificants i per a tractament de matèries tèxtils del capítol 34.
 • Dextrina, coles i altres adhesius del capítol 35.
 • Pel·lícules fotogràfiques sense impressionar del capítol 37.
 • Quitrans, aprestos, additius, dissolvents i altres preparacions i productes del capítol 38.
 • Formes primàries, tubs, plaques, làmines, fulles, cintes i tires i altres productes del capítol 39.
 • Cautxú en formes primàries i manufactures vàries (perfils, corretges, pneumàtics, etc) del capítol 40.
 • Algunes fustes de les partida 4407, 4408, 4411, 4412, 4416 i 4418.
 • Rajoles i revestiments de paret de suro de la subpartida 4504.10.
 • Algunes pastes de fusta del capítol 47.
 • Certs productes de paper i cartó del capítol 48.
 • Plans i dibuixos de la subpartida 4906.00.
 • Fibres, filats, teixits i altres productes tèxtils dels capítols 51 a 60.
 • Articles de prendria de la subpartida 6309.00.
 • Pedra calcària, mescles, plaques i altres articles del capítol 68.
 • Maons, teules, plaques i altres productes del capítol 69.
 • Barres, tubs i altres manufactures de vidre del capítol 70.
 • Certs tubs, barres i altres productes de ferro i acer dels capítols 72 i 73.
 • Algunes barres i perfils, xapes, tubs i productes de coure, níquel, alumini i estany dels capítols 74, 75, 76 i 80.
 • Certes manufactures d'altres metalls comuns del capítol 81.
 • Algunes eines, útils i manufactures diverses de metall comú dels capítols 82 i 83.
 • Certes calderes, motors, bombes, cremadors, aparells de fred i calor i altres màquines del capítol 84.
 • Generadors, transformadors i certs aparells elèctrics del capítol 85.
 • Certs vehicles dels capítols 86 i 87.
 • Instruments i aparells de les subpartides 9010.10, 9015.40, 9015.80, 9015.90, 9029.10, 9031.20 i 9032.81.
 • Alguns seients i mobles del capítol 94 i construccions prefabricades de la partida 9406.
 • Algunes manufactures diverses de les subpartides 9606.30, 9608.91 i 9612.20.
 • Igualment es prohibeix la prestació d'assistència tècnica, serveis d'intermediació, finançament o assistència financera en relació amb els productes i tecnologies abans esmentats.

  Les prohibicions d'aquestes exportacions i de la prestació d'assistència connexa no s'aplicaran:

  1. A les mercaderies que estiguin cobertes per contractes comercials signats abans del 9 d'abril de 2022 que s'executin fins al 10 de juliol de 2022.

  2. A les quals siguin necessàries en missions diplomàtiques i oficines consulars dels Estats membre a Rússia o es destinin a organitzacions internacionals.

  3. Quan aquests productes, tecnologia o assistència siguin necessaris per a fins humanitaris.

  Des del Servei d’Assessorament en Comerç Internacional de la  Cambra de Comerç de Sabadell estem oferint suport a les empreses exportadores habituals a Ucraïna i a Rússia, que, fins ara, han vist congelades les seves relacions comercials amb ambdós mercats i temen pèrdues directes per la impossibilitat d’executar les transaccions en curs.

  La principal recomanació és assessorar-se sobre l’afectació de les sancions internacionals i contra sancions imposades, tant pel que fa al producte com a les empreses i/o institucions, així com actuar amb molta prudència, assegurant-se sobre la possibilitat real de rebre la contraprestació econòmica de l’operació comercial i de què les rutes logístiques estan habilitades i son segures.