Normes per a la cessió de sales de la Cambra

 • -Amb aquest servei la Cambra posa a disposició de les empreses la utilització de la sala i el material sol·licitat, i no inclou la utilització del pàrquing

 • - Les reserves s'efectuaran per escrit amb un mínim de 24 hores abans de la celebració de l'activitat, i restaran condicionades a l'acceptació de la Cambra i al seu pagament.

 • - El pagament de les sales s'haurà d'efectuar amb un mínim de 24 hores abans de l'inici de l'acte, a excepció d'aquelles empreses amb les que s'hagi acordat una altra forma de pagament.

 • - Els descomptes del 25% a les empreses amb Soci Club Preferent Cambra Sabadell, s'aplicaran sobre el total dels serveis utilitzats amb excepció dels serveis de fotocòpies, aigües , paper i bolígraf. Aquests últims es cobraran per unitats i no per dies.

 • - En cas d'anul·lació de la reserva amb 24 hores o menys abans de l'inici de l'acte, l'empresa haurà de fer efectiu el pagament de la meitat de la tarifa vigent.

 • - L'empresa usuària prohibirà l'accés a la sala un cop esgotat l'aforament autoritzat i vetllarà pel compliment de les mesures de seguretat necessàries d'acord amb la naturalesa de l'acte que s'hi celebri.

 • - Les sales han de quedar disponibles de manera puntual i un cop finalitzades les hores prèviament pactades.

 • - En cas de fer publicitat d'un acte que es realitzi a la Cambra únicament figurarà el nom de la Cambra sota la llegenda "Edifici de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell" en el lloc on es col·loqui l'adreça i mai serà més destacat que el nom de l'organitzador i títol de l'acte; de manera que no indueixi a confusió respecte als organitzadors de l'acte.

 • - L'empresa o entitat assumirà el cost d'una potencial reparació o substitució del material utilitzat per l’ús indegut que d'aquest se'n faci.

 • - L'incompliment d'aquestes normes comportarà per la empresa infractora l'anul·lació de les reserves programades i la possibilitat de fer-ne d'altres.

 • - La Cambra es reserva el dret d'anul·lar qualsevol reserva amb 24 hores d'antelació per motius institucionals i sota comunicació prèvia; sense dret a indemnització per cap concepte i amb el retorn de la quantitat satisfeta en concepte de reserva.


Normes per a la cessió de material

 • - La Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell lloga a l'empresa referenciada el material descrit a l'encapçalament d'aquest document.

 • - L'interessat rep el material en perfecte estat per al seu ús.

 • - El preu del lloguer s'estipula segons les tarifes vigents, conegudes per l'empresa que lloga el material. El pagament s'haurà d'efectuar amb un mínim de 24 hores abans de la data de lliurament del material, a excepció que s'hagi acordat expressament una altra forma de pagament.

 • - El temps de duració és el que es determina a l'encapçalament d'aquest document.

 • - L'empresa autoritza expressament a la Cambra de Comerç perquè pugui carregar al número de targeta de crèdit VISA facilitat per l'empresa, la quantitat corresponent al 20% del valor del material, a efectes de reposició, que s'indica a l'encapçalament d'aquest document, en concepte de fiança.

 • - L'empresa s'obliga al manteniment del material objecte de lloguer i a retornar-lo a la data pactada en el bon estat d'ús en el qual l'ha rebut.

 • - L'empresa assumirà el cost d'una potencial reparació o reposició del material objecte de lloguer per la seva pèrdua o per l'ús indegut que d'aquest se'n faci. El valor del material, a efectes de reposició, és el que s'indica al document.

 • - En cas d'incompliment del retorn del material a la data pactada, l'empresa s'obliga a pagar a la Cambra de Comerç la tarifa vigent en lloguer de material per cada dia de demora en el retorn de dit material, incrementada en un 50%.

Loading...