Programa de subcontractació
Subcontractació industrial

A la Borsa de Subcontractació de Sabadell posem en contacte necessitats i demandes amb empreses que tinguin capacitat de satisfer-les, a més d'identificar clients potencials amb necessitats de subcontratació, tant a nivell nacional com internacional.Conegueu el Pla de Subcontractació Industrial d'aquest any!Pla de Subcontractació Industrial 2019-2020 Segons la Direcció General de Política d'Empresa, Comerç, Turisme i Economia Social (DG XXIII) de la Comissió de les Comunitats Europees la subcontractació és l'operació mitjançant la qual una empresa (contractistes, client o empresa principal) confia a una altra (subcontratista o empresa auxiliar) el procediment per executar per a ella, i segons unes determinades indicacions preestablertes (dissenys, plànols, especificacions tècniques, etc.), una part de la producció (fabricació de parts, peces, conjunts o subconjunts del producte, o realització de fases de la producció) o dels serveis, per a ser incorporats al producte final, i mitjançant la qual l'empresa contractista conserva la responsabilitat econòmica fina.

Alguns dels elements bàsics que la caracteritzen són:

 • L'existència d'un encàrrec d'executar una part de la producció segons unes determinades especificacions preestablertes (dissenys, plànols, especificacions tècniques , etc.).
 • La incorporació del producte objecte de l'operació de subcontractació al producte final de l'empresa client.
 • La responsabilitat econòmica final de l'empresa client.
 • A Catalunya existeixen unes 10.000 empreses subcontractistes, es a dir, 10.000 empreses que treballen per compte d'altri.

Quins sectors integren la subcontractació?

Des d'un punt de vista ampli, la subcontractació integra el sector agrari, pràcticament tot el sector industrial, la construcció i el sector de serveis, encara que inicialment i amb caràcter provisional, la subcontractació espanyola se centra en els sectors metal·lúrgic, elèctric, electrònic, tèxtil, de la fusta, del cautxú, de la ceràmica i del vidre.

Factors que poden fer que una empresa formi part de la subcontractació

Subcontractació per especialitat: Es produeix quan una empresa, fabricant d'un determinat producte o equip, encarrega a una altra empresa l'execució de part del producte, en la qual és especialista i disposa de la tecnologia adequada per a realitzar-la.

Subcontractació per capacitat: Basada en la disponiblitat dels elements necessaris per a fabricar grans sèries d'un producte o article concret.

Cal observar que la gran majoria de les empreses subcontractistes donen molta més importància a la subcontractació per especialitat que per qualitat tot fent un especial èmfasi en la reducció del cost total de les comandes, la qual cosa significa donar una resposta competitiva en termes de qualitat, termini de lliurament, flexibilitat, preu i tecnologia.

 

Un mercat virtual de subcontractació és un punt de trobada entre empreses contractistes i subcontractistes de processos industrials especialitzats i/o matèries. La borsa de subcontractació electrònica sorgeix com a conseqüència de la recerca d'economies d'escala per part de les empreses contractistes i la connexió per part de subcontractistes a una única aplicació amb el manteniment d'una infrastructura tecnològica comú.

 www.subcont.com

És l'instrument que permet als compradors i proveïdors accedir al mercat virtual de la subcontractació.

Serveis d'informació

 • Informació tècnica sobre petites i mitjanes indústries aptes per a treballar com a subcontractistes.
 • Relació amb contractistes principals internacionals.
 • Difusió d'informació relativa a l'oferta i la demanda de productes i peces subcontractats.
 • Informació sobre l'oferta i la demanda de coneixements tècnics, patents, cooperació tècnica.
 • Oportunitats i procediments per concertar acords d'associació.

Serveis de promoció

 • Organització de trobades empresarials sectorials, a l'estranger o a Catalunya.
 • Organització de la participació col·lectiva a fires del sector industrial en qüestió.
 • Participació amb estand propi a les fires més destacades del sector (15 fires/any).
 • Programes de cooperació sectorials.
 • Missions d'estudi a mercats emergents.

Serveis d'assessorament

 • Estratègic comercial i jurídic sobre les operacions de subcontractació.
 • Desenvolupament i adaptació de productes.
 • Normalització i certificacions control de qualitat.

Portals per mercats clients

Es tracta de la creació de tres nous portals de subcontractació industrial dirigits als mercats alemany, francès i anlgosaxó. Aquests portals han estat creats per les Borses de subcontractació industrial d'Espanya (de les que Sabadell en forma part) i volen ser una eina més per promocionar les nostres empreses subcontractistes als principals mercats client, on les Borses de subcontractació Industrial desenvolupen un complert programa d'accions que es recullen a la nostra web www.subconcat.net.

Els portals presenten serveis específics per a les empreses locals (alemanyes, franceses i anglosaxones) amb la finalitat d'impulsar el seu contacte amb les nostres empreses de subcontractació industrial. El seu contingut està en alemany, francès i anglès respectivament. Entre els serveis que ofereixen els portals destaquen els següents:

 • Directori d'empreses espanyoles de subcontractació industrial (2.589 empreses)
 • Directori d'empreses espanyoles proveïdores sector automoció (827 empreses)
 • Directori d'empreses espanyoles proveïdores sector electrodomèstics (232 empreses)
 • Directori d'empreses espanyoles proveïdores sector aeronàutic (103 empreses)
 • Tramitació i gestió de demandes de subcontractació industrial
 • Recerca de proveïdors industrials espanyols
 • Recerca de socis
 • Subconsulting - consultoria especialitzada per a empreses
 • Informació sobre activitats en cadascun dels països
 • Informació sobre la subcontractació industrial espanyola i les seves empreses
 • Informació empresarial sobre Espanya i Catalunya
 • Estudis i informes
 • Estadístiques
 • Notícies

www.spanische-industriezulieferung.com

És el portal específic per al mercat alemany. Aquest és, juntament amb França, el principal comprador per a les nostres empreses de subcontractació industrial. La seva importància és creixent, no només pel propi mercat alemany sinó també per la importància de les seves empreses multinacionals i la seva influència en els mercats de la recent Ampliació Europea. Les Borses de Subcontractació Industrial organitzen diferents activitats allí entre les quals destaquen la participació espanyola en les Fires Zuliefermesse (Hannover) i Z2007 (Leipzig). Des del portal es poden sol·licitar entrevistes a cadascuna de les activitats que desenvolupem a Alemanya.

www.sous-traitance-espagnole.com

És el portal específic per al mercat francès. És juntament amb l'alemany el mercat més important per a les empreses espanyoles i les Borses de Subcontractació Industrial donen suport a la seva presència organitzant diferents activitats promocionals allí, entre les quals destaquen la participació espanyola a les Fires Midest (París) i STIM (Lió). Des del portal es poden sol·licitar entrevistes en cadascuna de les activitats que desenvolupem a França.

www.subcontracting-from-spain.com

És el portal específic per als mercats de parla anglesa: Regne Unit, Països Baixos, Suècia, Finlàndia, ... Són mercats importants per a les empreses del sector en els quals les Borses de Subcontractació Industrial també estan presents.

www.subfornitura-spagnola.com

És el portal específic per al mercat italià. Les Borses de Subcontractació Industrial estan presents anualment a la fira Subfornitura, el punt de trobada del sector subcontractista i referent a Itàlia.

Aquests portals persegueixen donar suport la millora de la competitivitat del producte industrial a través de la col·laboració amb les empreses espanyoles dels sectors de: fosa, mecanització, transformació metàl·lica, tractaments tèrmics, recobriments superficials, matrius, motlles i models, plàstics, cautxú, electricitat, electrònica, utillatges i eines.

Per a l'empresa contractista:

 • Es fa més competitiva. 
 • Coneix exactament els costos. 
 • Ven amb menys plantilla i inversió. 
 • Incorpora als seus productes els darrers avenços tecnològics, ja que no es troba condicionada per l'amortització d'importants inversions. 

Per a l'empresa subcontractista:

 • Major utilització de les instal.lacions per treballar per a diversos clients. 
 • Menors costos de fabricació. 
 • Elevació del nivell tècnic i millora de la qualitat que li permet arribar més fàcilment als mercats estrangers. 
 • Permet preparar una estandarització d'uns components a diversos clients, amb la conseqüent reducció de costos, millora de la qualitat i terminis de lliurament ,si pot treballar contra estocs en moments de crisis. El subcontractista competitiu en costos, qualitat i servei pot suportar les crisis econòmiques més fàcilment que el propi contractista. 

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...