Servei de consultoria
Pla d'autoprotecció civil (PAU)

El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, regula les actuacions destinades a assegurar l'aplicació de mesures d'autoprotecció en les activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública i també els centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.Per donar resposta  a aquells centres amb activitats afectades pel Decret 30/2015 que els obliga a elaborar un pla d’autoprotecció, la Cambra ha posat en marxa el servei d’elaboració, implantació, manteniment i fiscalització de Plans d’Autoprotecció (PAU) i protocols d’emergència.

Dins d’aquest àmbit la Cambra de Comerç de Sabadell ofereix assistència als seus associats en:

 • Redacció i suport a l’homologació dels PAU d’equipaments i d’activitats subjectes al Decret 30/2015.
 • Redacció de protocols d’autoprotecció d’equipaments i d’activitats no subjectes al Decret 30/2015.
 • Suport a la implantació dels PAU.
 • Tramitació davant l’administració competent a la plataforma HERMES.
 • Formació específica en aquest àmbit per a personal operatiu (EPI, ESI, EPA, CCAC,..).
 • Manteniment del document. Actualització i revisió del pla.
 • Fiscalització de la gestió en emergències.
 • Implantació de la ISO 22320 de gestió de l’emergència.
 • Realització de simulacres i presentació d'informes pertinents.
 • Confecció de plànols de la instal·lació.
 • Realització de plànols “vostè està aquí”.
 • Definició d’un Pla d’informació a visitants i externs de l’empresa.

Dins d’aquest marc apareix el PAU (article 5). Aquest és el document que ha d’aglutinar tota la informació relativa als aspectes i, d’acord amb l’article 8, ha de garantir com a mínim que quedi definits els següents aspectes;

 • La detecció de l’emergència.
 • L’alerta a propis i aliens.
 • Les comunicacions durant la gestió de l’emergència amb mitjans interns i externs.
 • L’aplicació de les mesures que corresponguin
 • La intervenció coordinada.
 • Les persones encarregades d’executar les tasques que es defineixin.
 • La interfase de plans.

Aquests objectius només poden aconseguir-se amb una estructura organitzativa jerarquitzada que estableixi les funcions i responsabilitats de totes les persones implicades.

Qui és el responsable?

Les persones titulars de les activitats afectades pel Decret tenen la obligació de:

 • Garantir les condicions d'autoprotecció del centre.
 • Comunicar i elaborar des de l'inici de l'activitat el Pla d'autoprotecció corresponent.
 • Presentar el Pla d'autoprotecció a l'òrgan de l'Administració pública competent.
 • Implantar el Pla d'autoprotecció durant el primer any de vigència d'aquest.
 • Aplicar les mesures previstes al Pla i disposar dels mitjans mínims.
 • Mantenir, actualitzar i revisar el pla d’autoprotecció de l’activitat.

Sancions per la no disposició de PAU

L'Article 72 de la llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya, estableix que no disposar de PAU suposarà una infracció molt greu i les sancions corresponents van des de 15.000€ fins a 600.000€ per activitat, a més de la possible clausura temporal de la instal·lació.

D'altra banda, ja que l'autoprotecció i els plans d'autoprotecció són criteris d'obligat compliment, les companyies d'assegurances així ho requereixen davant qualsevol sinistre.

Els destinataris del servei són totes aquelles activitats o equipaments que han quedat recollides dins dels annexes del Decret. D’aquesta manera, la llista de tipologies d’activitats és molt amplia però el seu aforament, dimensions i risc inherent pot fer que no li sigui d’aplicació. Podeu consultar-nos i resoldrem el vostres dubtes al respecte;

 • Activitats industrials i/o d’emmagatzematge.
 • Activitats de recerca
 • Activitats d’infraestructures de transport.
 • Infraestructures energètiques.
 • Edificis estratègics.
 • Activitats sanitàries. Hospitals, residències geriàtriques o similars amb usuaris amb mobilitat reduïda
 • Activitats docents (incloses les llars d’infants i les ludoteques)
 • Activitats residencials públiques.
 • Urbanitzacions.
 • Altres ubicades en espais delimitats o recintes o en espais no tancats.
 • Actes de foc (vinculats al RD 989/23015)
 • Aeròdroms públics i comercials.

La Cambra lliurarà un formulari a l’empresa interessada el qual haurà d’emplenar per poder saber si l’activitat que desenvolupa està afectada o no pel decret. En el cas de que estigui afectada, es passarà un pressupost a mida per l’elaboració del Pla d’Autoprotecció.

Termini

Per activitats sense pla d'autoprotecció homologat (i sense perjudici d'altres normatives), la tramitació d'aquest a través del registre previst s'ha de realitzar com a màxim en:

 • Les activitats centres o instal·lacions no temporals (art. 20 i 22) han de presentar el PAU durant els 6 primers mesos des de l’inici de l’activitat.
 • Les activitats de caràcter temporal (art. 21 i 23) han de presentar el document 1 mes abans de l'inici de l’activitat.

Preu

El servei es facilita sota pressupost. Aquest es definirà segons les necessitats de cada interessat adaptant-lo a les particularitats de cada empresa.

 • Compliment legal.
 • Tècnics formats a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Escola de Policia de Mollet del Vallès) i acreditats per la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya.
 • Seguretat i protecció d’acord amb requeriments normatius.
 • Llarga experiència. Acreditats en PAU de la primera generació, any 2010.
 • Projecte ajustat a les vostres necessitats.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...