Nom de l'empresa* Adreça electrònica* Telèfon* NIF* Domicili* Població* *Camp obligatori He llegit i accepto la Codi de protecció:* Siusplau, introdueixi el text mostrat a la imatge. captcha code reload nota legal *

Nota legal

D’acord amb el que disposen el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), les dades que vostè facilita en aquest document s’incorporaran a un tractament del qual n’és titular la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Serveis de Sabadell (en endavant, la Cambra) amb la finalitat de prestar-li els serveis corporatius regulats en la normativa vigent. La base jurídica del tractament és l’interès legítim d’ambdues parts. Les seves dades podran ser cedides o comunicades a tercers sempre que la seva intervenció sigui necessària per a la prestació dels serveis. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, dirigint-se a la Cambra, Av. Francesc Macià, 35 (08206-Sabadell) o a l’adreça electrònica   dpd@cambrasabadell.org. Per a més informació consultar la “Política de privacitat” de la Cambra a www.cambrasabadell.org.
Si autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial. No autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial.

FES-TE SOCI

Dades de l'empresa

(apartat a complimentar per persones jurídiques i autònoms)
Codi postal* Fax Pàgina web CNAE/IAE

Dades de representant de la persona jurídica

(Apartat a complimentar per persones jurídiques)
Nom 1r cognom 2n cognom NIF Càrrec Adreça electrònica Telèfon directe Telèfon mòbil

Modalitats socis Club Cambra Sabadell

Soci bàsic Gratüit Soci preferent autònom 140 € (IVA no inclòs) Soci preferent empresa 285 € (IVA no inclòs) Import: El pagament de l'import anual dona dret a gaudir dels avantatges per un període d'un any comptat de data a data.
A aquests preus cal afegir l'IVA corresponent.

Soci cambra

Mitjançant aquest formulari es manifesta la voluntat de l'empresa de pertànyer amb la condició d'elector de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell. S'exclouen aquells que no tinguin establiment, delegació o agència dins la demarcació territorial de la Cambra de Sabadell.

Forma de pagament

Targeta de crèdit (indiqueul número de la targeta en el cas que no es faci el pagament a les oficines de la Cambra) Núm. de la targeta Data caducitat Domiciliació de pagament Nom de l'entitat IBAN bancari Transferència bancària al compte ES26-0081-0900-8600-0168-6079 de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell En efectiu
Loading...