Home >> Informació institucional >> Finançament i pressupost
Finançament i pressupost


Finançament

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2016

LIQUIDACIÓ INGRESSOS

EXERCICI 2016

 

REALITZAT 2015

REALITZAT 2016

VARIACIÓ %

       

INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

2,783

51,165

-1738%
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,314,108

2,426,266

5%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis prestats

1,812,285

1,847,159

2%
    b.  Venda de publicacions

362

78

-78%
    c.  Ingressos per arrendaments

6,723

4,254

-37%
    d.  Altres ingressos

147,535

205,043

39%
    g.  Altres ingressos de gestió corrent 

35,326

14,885

-58%
    h.  Patrocinis a l'explotació

38,000

33,264

-12%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

273,877

321,583

17%
       

INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

27,370

27,071

-1%
  

INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,344,262

2,504,502

7%

 

 

 

 

APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

0

0%

 

 

 

 

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,344,262

2,504,502

7%

 

LIQUIDACIÓ DESPESES

EXERCICI 2016

 
REALITZAT 2015
REALITZAT 2016
VARIACIÓ %

 

 DESPESES DE L'ACTIVITAT

963,171
1,004,296
4%

 

 DESPESES DE PERSONAL

1,054,251
1,063,857
1%

 

 ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

274,250
264,695
-3%

1.  Serveis exteriors

250,945
233,620
7%

2.  Tributs

19,517
25,329
30%

3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials

3,788
5,746
52%

 

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

202,669
162,653
-20%

 

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0
0 
0%

 

 DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

122,375
51,657
58%

 

 TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,616,716
2,547,158
-3%

 

 RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI

-272,453
-42,656
84%

 

PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2017


INGRESSOS
REALITZAT 2016
PRESSUPOST 2017
VARIACIÓ %
       

 INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

51,165

19,007

-63%
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,426,266

2,305,365

-5%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis Prestats

1,847,159

1,706,937

-8%
    b.  Venda de Publicacions

78

0

-100%
    c.  Ingressos per arrendaments

4,254

5,000

18%
    d.  Altres ingressos

205,043

199,961

-2%
    g.  Altres ingressos de gestió corrent 

14,885

28,486

91%
    h.  Patrocinis a l'explotació

33,264

35,000

5%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

321,583

329,981

3%
 

 

   

 INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

27,071

19,808

-27%
        

 TOTAL INGRESSOS 

2,504,502

2,344,180

-6%
       

 APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

0

       

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,504,502

2,344,180

-6%


DESPESES
REALITZAT 2016
PRESSUPOST 2017
VARIACIÓ %
       

DESPESES DE L'ACTIVITAT

1,004,296

883,557

-12%
       

DESPESES DE PERSONAL

1,063,857

1,065,158

0%
       

ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

264,695

279,656

6%
    1.  Serveis exteriors

233,620

249,181

7%
    2.  Tributs

25,329

24,475

-3%
    3.  Pèrdues,deter.,var. Provisió oper.comercials

5,746

6,000

4%
       

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

162,653

150,451

-8%
       

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0

0

0%
       

DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

51,657

-34,642

-167%

 

 

 

 

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,547,158

2,344,180

-8%

 

 

 

 

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI

-42,656

0

-100%

Document Acrobat Informe Auditoria 2016


Més informació

Informació institucional
A/e: general@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 255