Home >> Informació institucional >> Finançament i pressupost
Finançament i pressupost


Finançament

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2017

LIQUIDACIÓ INGRESSOS

EXERCICI 2017

 

REALITZAT 2016

REALITZAT 2017

VARIACIÓ %

       

INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

51,165

44

-100%
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,426,266

2,138,963

-12%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis prestats

1,847,159

1,503,492

-19%
    b.  Venda de publicacions

78

38

-51%
    c.  Ingressos per arrendaments

4,254

3,226

-24%
    d.  Altres ingressos

205,043

192,090

-6%
    g.  Altres ingressos de gestió corrent 

14,885

14,554

-2%
    h.  Patrocinis a l'explotació

33,264

33,264

0%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

321,583

392,297

22%
       

INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

27,071

14,099

-48%
  

INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,504,502

2,153,106

-14%

 

 

 

 

APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

0

0%

 

 

 

 

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,504,502

2,153,106

-14%

 

LIQUIDACIÓ DESPESES

EXERCICI 2017

 
REALITZAT 2016
REALITZAT 2017
VARIACIÓ %

 

 DESPESES DE L'ACTIVITAT

1,004,296
721,357
-28%

 

 DESPESES DE PERSONAL

1,063,857
1,062,532
0%

 

 ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

264,695
269,663
2%

1.  Serveis exteriors

233,620
244,978
5%

2.  Tributs

25,329
21,373
-16%

3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials

5,746
3,282
-43%

 

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

162,653
142,427
-12%

 

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0
0 
0%

 

 DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

51,657
-94,390
-283%

 

 TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,547,158
2,101,560
-17%

 

 RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI

-42,656
51,546
221%

 

PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2018


INGRESSOS
REALITZAT 2017
PRESSUPOST 2018
VARIACIÓ %
       

 INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

44

39,132

N/A
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,138,963

2,260,148

6%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis Prestats

1,503,492

1,598,882

6%
    b.  Venda de Publicacions

38

0

-100%
    c.  Ingressos per arrendaments

3,226

5,000

55%
    d.  Altres ingressos

192,090

180,826

-6%
    g.  Altres ingressos de gestió corrent 

14,554

14,246

-2%
    h.  Patrocinis a l'explotació

33,264

33,264

0%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

392,297

427,930

9%
 

 

   

 INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

14,099

34,576

145%
        

 TOTAL INGRESSOS 

2,153,106

2,333,856

8%
       

 APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

61,425

       

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,153,106

2,395,282

11%


DESPESES
REALITZAT 2017
PRESSUPOST 2018
VARIACIÓ %
       

DESPESES DE L'ACTIVITAT

721,357

788,909

9%
       

DESPESES DE PERSONAL

1,062,532

1,185,594

12%
       

ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

269,633

280,853

4%
    1.  Serveis exteriors

244,978

249,283

2%
    2.  Tributs

21,373

25,570

20%
    3.  Pèrdues,deter.,var. Provisió oper.comercials

3,282

6,000

83%
       

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

142,427

155,849

9%
       

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0

0

0%
       

DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

-94,390

-15,924

-83%

 

 

 

 

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,101,560

2,395,282

14%

 

 

 

 

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI

51,546

0

-100%

Document Acrobat Informe Auditoria 2017


Més informació

Informació institucional
A/e: general@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 255