Eleccions parcials Cambra Sabadell 2021De conformitat amb allò que disposa l'article 46 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les Cambres Oficials, de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya (DOGC núm. 7677, de 02.08.18), es comunica la:

Declaració d'una vacant de membre del Ple de la Corporació

Règim electoral de les Cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Formulari de presentació candidatura elegible a proposta de les organitzacions empresarials

 

Loading...