Curs d'especialització
AULA VIRTUAL - Go Talent International: Expert en vendes internacionals
Data inici : 16/09/2024
700 €

Aquest programa està dissenyat per incrementar el coneixement i l’experiència de totes les persones que estan vinculades a les vendes internacionals i al comerç internacional.

 • Incorpora experiències i coneixements que realment impacten en l’estratègia i la gestió dels departaments d’internacional.

 • Concretament, el programa incrementa una  visió transversal del departament, començant per la investigació i selecció dels mercats més adients, passant per l’operativa internacional necessària per fer aquestes vendes i acabant amb l’organització del departament, tant en l'àmbit de gestió com pel que fa a promoció comercial.

 • Treballem per incrementar les habilitats directives en la negociació internacional.

 • Go Talent International té com a objectiu, fer créixer als professionals  que participen en el programa i els entrena en la presa de decisions.Assistents

Durada: 43 hores
Data: Del 16 de setembre de 2024 al 13 de gener de 2025
Horari:

  16, 18, 25 i 30 de setembre, i a partir del 7 d'octubre serà els dilluns fins al 23 de desembre de 2024, de 15 a 17.30h i el 13 de gener de 2025 de 15 a 18h.

Drets d'inscripció:

700.00 €

Inclou documentació
PLACES LIMITADES

 • Professionals d’empreses vinculats a les vendes internacionals.
 • Tots aquells professionals de departaments que donen suport o estan relacionats en les vendes internacionals.
 • Persones que estan cursant o que han acabat de cursar estudis en comerç internacional (graus, màsters o clicles formatius) que estiguin treballant o fent pràctiques en empreses i que vulguin adquirir més coneixements i experiència.

Mòdul 1: Investigació i selecció de mercats

A. Aspectes generals previs

 • Com fer una diagnosi de la situació inicial de l’empresa. Anàlisi intern de l’empresa.
 • Quin contingut necessari i imprescindible ha de tenir un estudi de mercat per a l’exportació.
 • On podem cercar informació: Fonts d’informació públiques/privades i dades/informació de les que disposi l’empresa.
 • Quines són les eines i tècniques més usuals en la investigació de mercats: enquestes; entrevistes; observació; focus group; mostra de camp; etc.

B. Preselecció de mercats potencials

 • Criteris estadístics (importacions i exportacions per països).
 • Criteris de selecció geogràfics. Proximitat, accessibilitat, comunicació, idioma, etc.
 • Criteris econòmics.
 • Criteris demogràfics: Creixement i distribució demogràfica, ocupació i atur, sistemes de salubritat i higiene.
 • Criteris polític-legals: risc país, tendències fiscals, estabilitat del sistema públic, barreres aranzelàries, entre d'altres.
 • Criteris d’evolució tecnològica: rapidesa en els avenços tecnològics, inversions tecnològiques del país, nivell de desenvolupament tecnològic, etc.
 • Criteris culturals: estils de vida, gustos i preferència per productes i serveis, hàbits de consum, entre d'altres.
 • Avaluació de les dades analitzades
 • Construir la matriu de preselecció dels països/mercats potencials per a fer una primera aproximació.

C. Priorització del/s mercat/s potencial/s i selecció final

 • Com fer una priorització dels mercats potencials preseleccionats mitjançant criteris operatius de mercat que l’empresa consideri més interessants d'acord al sector / mercat respectiu, p.e.: volum de mercat, evolució de mercat, estructura de mercat, nombre de potencials clients, nombre de proveïdors, nombre de competidors, barreres d'entrada, entre d'altres.
 • Construint la matriu de ponderació amb els criteris escollits i identificació del/s mercat/s prioritari/s. Conclusions finals.

D. Estratègia de penetració de producte/servei segons mercat

 • Com identificar per a cada mercat escollit les oportunitats de creixement relacionant productes i mercats/país. Construcció de la Matriu d’Ansoff per a cada mercat/país.

 

Mòdul 2: Investigació, planificació i estratègies de màrqueting digital internacional

 A. Planificació i estratègia del Marketing Digital Internacional

 • Fases d’un pla de Marketing Digital.
 • Anàlisi i estratègies inicials 
 • Punts clau d’aplicació d’una pàgina web multilingüe internacional. 

 B. Accions i eines als cercadors internacionals

 • Estratègies de posicionament orgànic als cercadors internacionals (SEO); Google, Baidú, Yandex, Naver i Yahoo.
 • Publicitat a Google i altres navegadors i plataformes. Abast, tipologia de campanyes, estratègia i metodologia.

C. Accions i eines a les Xarxes socials per països i l’email màrqueting

 • Xarxes socials. Estratègia internacional i selecció de les apropiades per país, client i producte.
 • Publicitat a les Xarxes socials. Abast, tipologia de campanyes, estratègia i metodologia.
 • Email màrqueting. Tècniques i eines de promoció via e-mail.
 • Introducció a L’Analítica Web.

 

Mòdul 3: Canals de penetració als mercats exteriors. xarxa de vendes 

A. Formes de penetració als mercats exteriors

 • La venda directa a clients i usuaris, sense intermediaris.
 • Comercialització mitjançant agents i distribuïdors.
 • La implantació a través de filials, ja siguin comercials i/o de producció.
 • Altres formes de penetració com ara els acords de cooperació contractuals (Llicències, Franquícies, Piggyback, Consorcis d'exportació, Aliances estratègiques...).
 • La comercialització a través de canals digitals:
  • Mercats electrònics o Market Places (Amazon, eBay, Google Express, Aliexpress, Alibaba, mercats especialitzats B2B etc.).
  • La comercialització a través d’un e-commerce propi

B. La cerca d’agents comercials, distribuïdors i altres partners/intermediaris comercials

 • Com definir el perfil del partners/intermediaris comercials a cercar.
 • Metodologia per identificar els partners/intermediaris comercials.
 • Com dur a terme una cerca a distància.
 • Com dur a terme una cerca sobre el terreny.
 • Intercanvi de bones pràctiques i conclusions.

C. Selecció i contractació dels millors partners/intermediaris comercials

 • Quines són les eines de selecció que tenim al nostre abast.
 • Criteris fonamentals per a una selecció efectiva.
 • Identificar i avaluar les expectatives mútues.
 • Construint la matriu de classificació i priorització dels partners/intermediaris comercials

D. Gestionar, donar suport i controlar els partners/intermediaris comercials

 • Presentació del pla d’acció: llançament, promoció, formació i comunicació.
 • Intercanvi d’opinions del pla d’acció amb cada partner/intermediari comercial.
 • Negociació de les xifres de negoci objectiu: semestral i/o anual.
 • Control i seguiment dels resultats

Mòdul 4: Promoció Internacional

A. Accions i eines de promoció Internacional off-line

 • Viatges i missions comercials. Directes/inverses.
 • Participació i visita a fires.
 • Canals d’influència: prescriptors, key opinion leaders, fòrums, xerrades monogràfiques especialitzades, organitzacions professionals/empresarials, actes i esdeveniments amb clients, etc.
 • Publicitat en mitjans de comunicació i revistes especialitzades.
 • Altres accions de promoció internacional segons sector i país.

B. Accions i eines de promoció Internacional on-line

 • Missions Comercials on-line.
 • Fires virtuals. Softwares comercials.
 • Show rooms virtuals. Softwares comercials.
 • Esdeveniments i xerrades monogràfiques especialitzades via xarxa.

C. Accions i eines de màrqueting digital

 • Quins continguts ha de tenir una pàgina web multilingüe internacional.
 • Blocs especialitzats. Què són i com construir-los de cara a promocionar-se a l’exterior.
 • E-mailing. Aprendre a fer campanyes.
 • Publicitat a Google i altres navegadors i plataformes. Quina és la metodologia?
 • Xarxes socials (Social Selling). Quines xarxes són més apropiades?
 • Gestió de comunitats internacionals

Mòdul 5: Vendes Internacionals

A. Planificació de les vendes

 • Com determinar les diferents àrees de venda per país (territoris, àrees, etc).
 • Quotes de venda esperades per territori, àrea, etc.
 • Assignació de territoris, àrees a persones/agents/distribuïdors.
 • Target de clients a prospectar/visitar per territoris, àrees, etc.
 • Determinació de les principals mètriques per a fer el seguiment oportú de tot lo anterior.

B. Seguiment de les vendes

 • Com fer un dashboard de seguiment comercial.
 • Seguiment de les principals mètriques per assegurar que s’estan complint els plans quant a nombre de visites realitzades, perfil del target de les visites, nivell de  vendes esperat, control de despeses, etc.
 • Seguiment de venedors propis, agents comercials, distribuïdors, etc. Metodologia.
 • Eines de seguiment CRM i firmes comercials que hi ha al mercat.
 • Organització i gestió del BackOffice (estructura, equip de persones, etc.).

C. Elaboració del pressupost anual de vendes

 • Pressupost de vendes per territori/àrees.
 • Pressupost per venedors/distribuïdors/agents, etc.
 • Pressupost de vendes per país.
 • Pressupost global anual de vendes internacionals.

Mòdul 6 Elaboració i execució del Pla de Promoció Internacional

A. Elaboració i execució del pla de promoció internacional

 • Com redactar el pla de promoció internacional.
 • Identificar i concretar els projectes, accions, etc. a dur a terme per a la  implementació del pla de promoció internacional.
 • Mètodes de planificació i programació per a fer el seguiment dels diferents projectes i accions a dur a terme en el temps. P.e.: diagrama Gantt, ERP, PERT, etc.

Elaboració del pressupost del pla de promoció internacional (Identificació de les diferents partides a pressupostar i quantificació econòmica de cada partida).

Nota: Mentoria per part de la cambra

 • Durada del programa cinc mesos
 • 6 mòduls: 5 mòduls de coneixement més 1 mòdul d'elaboració i execució d’un pla de promoció internacional. Cada setmana es tractarà un tema en concret i es farà un seminari web d'aportació de valor
 • Prèviament, els alumnes tindran material didàctic en el campus virtual. Els alumnes que necessitin incrementar el coneixement podran abans i després de la sessió consultar el material  didàctic proporcionat
 • Es realitzaran casos pràctics reals i es plantejaran debats mitjançant els fòrums que es resoldran en els seminaris web amb els professors

Avaluació per alumne:

 • Complimentar el qüestionari d'avaluació amb preguntes tipus test per cada mòdul formatiu.
 • Presentar al finalitzar el mòdul, el pla d’internacionalització parcial amb els coneixements assolits.
 • El tutor de la cambra assignat a cada alumne avaluarà el pla d’internacionalització de cada mòdul.
 • La suma de les entregues parcials del pla d’internacionalització formaran part de l’informe final del pla d’internacionalització.
 • Presentació final del Pla d’Internacionalització.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Si tens qualsevol dubte ens pots consultar sense compromís Més Informació
Loading...