Curs d'especialització
AULA VIRTUAL - Go Talent International: Expert en vendes internacionals
Data inici : 15/05/2023
(500€ + IVA, en concepte de tutoria i mentoratge de l’alumne per a la realització del PPI)
Gratuït

Aquest programa està dissenyat per incrementar el coneixement i l’experiència de totes les persones que estan vinculades a les vendes internacionals i al comerç internacional. 
 • Incorpora experiències i coneixements que realment impacten en l’estratègia i la gestió dels departaments d’internacional.

 • Concretament, el programa incrementa una  visió transversal del departament, començant per  la investigació i elecció dels mercats més adients, passant per l’operativa internacional necessària per fer aquestes vendes i acabant amb l’organització del departament, tant en l'àmbit de gestió com pel que fa a promoció comercial.

 • Treballem per incrementar les habilitats directives en la negociació internacional.

 • Go Talent International té com a objectiu, fer créixer als professionals  que participen en el programa i els entrena en la presa de decisions.Esdeveniment en curs

El curs inclou la tutoria i el mentoratge de l’alumne per part d'un tècnic de la Cambra de Comerç de Sabadell, per a la realització del Pla de Promoció Internacional. Aquesta tutoria tindrà un cost de 500 euros + IVA i la durada per a l'elaboració del PPI és de 20h addicionals.
La formació és en format virtual i és gratuïta.  

Durada: 50 hores
Data: Del 15 de maig al 13 de novembre de 2023
Horari:

  Els dilluns, del 15 de maig al 13 de novembre de 2023, de 15 a 17.30h Durada: 50 hores lectives + 20 hores del PPI

Drets d'inscripció: Gratuït

Inclou documentació
PLACES LIMITADES

 • Professionals d’empreses vinculats a les vendes internacionals.
 • Tots aquells professionals de departaments que donen suport o estan relacionats en les vendes internacionals.
 • Persones que estan cursant o que han acabat de cursar estudis en comerç internacional (graus, màsters o cicles formatius) que estiguin treballant o fent pràctiques en empreses i que vulguin adquirir més coneixements i experiència.

Mòdul 1: Investigació i selecció de mercats

A. Aspectes generals previs

 • Com fer una diagnosi de la situació inicial de l’empresa. Anàlisi intern de l’empresa.
 • Quin contingut necessari i imprescindible ha de tenir un estudi de mercat per a l’exportació.
 • On podem cercar informació: Fonts d’informació públiques/privades i dades/informació de les que disposi l’empresa.
 • Quines són les eines i tècniques més usuals en la investigació de mercats: enquestes; entrevistes; observació; focus group; mostra de camp; etc.

B. Preselecció de mercats potencials

 • Criteris estadístics (importacions i exportacions per països).
 • Criteris de selecció geogràfics. Proximitat, accessibilitat, comunicació, idioma, etc.
 • Criteris econòmics.
 • Criteris demogràfics: Creixement i distribució demogràfica, ocupació i atur, sistemes de salubritat i higiene.
 • Criteris polític-legals: risc país, tendències fiscals, estabilitat del sistema públic, barreres aranzelàries, entre d'altres.
 • Criteris d’evolució tecnològica: rapidesa en els avenços tecnològics, inversions tecnològiques del país, nivell de desenvolupament tecnològic, etc.
 • Criteris culturals: estils de vida, gustos i preferència per productes i serveis, hàbits de consum, entre d'altres.
 • Avaluació de les dades analitzades
 • Construir la matriu de preselecció dels països/mercats potencials per a fer una primera aproximació.

C. Priorització del/s mercat/s potencial/s i selecció final

 • Com fer una priorització dels mercats potencials preseleccionats mitjançant criteris operatius de mercat que l’empresa consideri més interessants d'acord al sector / mercat respectiu, p.e.: volum de mercat, evolució de mercat, estructura de mercat, nombre de potencials clients, nombre de proveïdors, nombre de competidors, barreres d'entrada, entre d'altres.
 • Construint la matriu de ponderació amb els criteris escollits i identificació del/s mercat/s prioritari/s. Conclusions finals.

D. Estratègia de penetració de producte/servei segons mercat

 • Com identificar per a cada mercat escollit les oportunitats de creixement relacionant productes i mercats/país. Construcció de la Matriu d’Ansoff per a cada mercat/país.

Mòdul 2: Aspectes bàsics de comerç exterior i de contractació  internacional per a export managers

A. Implicacions per a les empreses exportadores de les polítiques comercials dels diferents països, per definir l’estratègia exportadora

 • Aprendre a identificar les barreres comercials a l’exportació.
 • Quines són les modalitats i fórmules d’acords preferencials. Des dels acords de lliure comerç a les àrees d’integració duanera, comercial i econòmica.
 • Els acords de lliure comerç de la UE.
 • El Mercat Únic Europeu.
 • Com podem dur a terme la classificació aranzelària de les mercaderies.
 • Origen de les mercaderies: criteris d’origen preferencial i no preferencial.
 • Valoració duanera de les mercaderies.
 • Aranzel aplicable als mercats objectiu.
 • Aspectes de fiscalitat: retencions a la font (país pagador) i Iva, amb especial atenció a les operacions intracomunitàries
 • Barreres tècniques a l’exportació

B. Visió transversal de l’operativa de vendes internacionals

 • Incoterms 2020, i la seva aplicació en comerç internacional
 • Escandalls de costos i càlcul de preus.
 • Transport, assegurances en les operacions internacionals
 • Formes de pagament cobrament internacional.

C. Nocions bàsiques de contractació internacional

 • Organització jurídica del comerç internacional.
 • Contractes d’us freqüent a la xarxa comercial: agència i distribució internacional, Joint venture i altres contractes de col·laboració comercial.

Mòdul 3: Canals de penetració als mercats exteriors. xarxa de vendes 

A. Formes de penetració als mercats exteriors

 • La venda directa a clients i usuaris, sense intermediaris.
 • Comercialització mitjançant agents i distribuïdors.
 • La implantació a través de filials, ja siguin comercials i/o de producció.
 • Altres formes de penetració com ara els acords de cooperació contractuals (Llicències, Franquícies, Piggyback, Consorcis d'exportació, Aliances estratègiques...).
 • La comercialització a través de canals digitals:
  • Mercats electrònics o Market Places (Amazon, eBay, Google Express, Aliexpress, Alibaba, mercats especialitzats B2B etc.).
  • La comercialització a través d’un e-commerce propi

B. La cerca d’agents comercials, distribuïdors i altres partners/intermediaris comercials

 • Com definir el perfil del partners/intermediaris comercials a cercar.
 • Metodologia per identificar els partners/intermediaris comercials.
 • Com dur a terme una cerca a distància.
 • Com dur a terme una cerca sobre el terreny.
 • Intercanvi de bones pràctiques i conclusions.

C. Selecció i contractació dels millors partners/intermediaris comercials

 • Quines són les eines de selecció que tenim al nostre abast.
 • Criteris fonamentals per a una selecció efectiva.
 • Identificar i avaluar les expectatives mútues.
 • Construint la matriu de classificació i priorització dels partners/intermediaris comercials

D. Gestionar, donar suport i controlar els partners/intermediaris comercials

 • Presentació del pla d’acció: llançament, promoció, formació i comunicació.
 • Intercanvi d’opinions del pla d’acció amb cada partner/intermediari comercial.
 • Negociació de les xifres de negoci objectiu: semestral i/o anual.
 • Control i seguiment dels resultats

Mòdul 4: Promoció Internacional

A. Accions i eines de promoció Internacional off-line

 • Viatges i missions comercials. Directes/inverses.
 • Participació i visita a fires.
 • Canals d’influència: prescriptors, key opinion leaders, fòrums, xerrades monogràfiques especialitzades, organitzacions professionals/empresarials, actes i esdeveniments amb clients, etc.
 • Publicitat en mitjans de comunicació i revistes especialitzades.
 • Altres accions de promoció internacional segons sector i país.

B. Accions i eines de promoció Internacional on-line

 • Missions Comercials on-line.
 • Fires virtuals. Softwares comercials.
 • Show rooms virtuals. Softwares comercials.
 • Esdeveniments i xerrades monogràfiques especialitzades via xarxa.

C. Accions i eines de màrqueting digital

 • Quins continguts ha de tenir una pàgina web multilingüe internacional.
 • Blocs especialitzats. Què són i com construir-los de cara a promocionar-se a l’exterior.
 • E-mailing. Aprendre a fer campanyes.
 • Publicitat a Google i altres navegadors i plataformes. Quina és la metodologia?
 • Xarxes socials (Social Selling). Quines xarxes són més apropiades?
 • Gestió de comunitats internacionals

Mòdul 5: Vendes Internacionals

A. Planificació de les vendes

 • Com determinar les diferents àrees de venda per país (territoris, àrees, etc).
 • Quotes de venda esperades per territori, àrea, etc.
 • Assignació de territoris, àrees a persones/agents/distribuïdors.
 • Target de clients a prospectar/visitar per territoris, àrees, etc.
 • Determinació de les principals mètriques per a fer el seguiment oportú de tot lo anterior.

B. Seguiment de les vendes

 • Com fer un dashboard de seguiment comercial.
 • Seguiment de les principals mètriques per assegurar que s’estan complint els plans quant a nombre de visites realitzades, perfil del target de les visites, nivell de  vendes esperat, control de despeses, etc.
 • Seguiment de venedors propis, agents comercials, distribuïdors, etc. Metodologia.
 • Eines de seguiment CRM i firmes comercials que hi ha al mercat.
 • Organització i gestió del BackOffice (estructura, equip de persones, etc.).

C. Elaboració del pressupost anual de vendes

 • Pressupost de vendes per territori/àrees.
 • Pressupost per venedors/distribuïdors/agents, etc.
 • Pressupost de vendes per país.
 • Pressupost global anual de vendes internacionals.

Mòdul 6 Elaboració i execució del Pla de Promoció Internacional

A. Elaboració i execució del pla de promoció internacional

 • Com redactar el pla de promoció internacional.
 • Identificar i concretar els projectes, accions, etc. a dur a terme per a la  implementació del pla de promoció internacional.
 • Mètodes de planificació i programació per a fer el seguiment dels diferents projectes i accions a dur a terme en el temps. P.e.: diagrama Gantt, ERP, PERT, etc.

Elaboració del pressupost del pla de promoció internacional (Identificació de les diferents partides a pressupostar i quantificació econòmica de cada partida).

Nota: Mentoria per part de la Cambra de Comerç de Sabadell

 • Durada del programa cinc mesos
 • 6 mòduls: 5 mòduls de coneixement més 1 mòdul d'elaboració i execució d’un pla de promoció internacional. Cada setmana es tractarà un tema en concret i es farà un seminari web d'aportació de valor
 • Prèviament, els alumnes tindran material didàctic en el campus virtual. Els alumnes que necessitin incrementar el coneixement podran abans i després de la sessió consultar el material  didàctic proporcionat
 • Es realitzaran casos pràctics reals i es plantejaran debats mitjançant els fòrums que es resoldran en els seminaris web amb els professors

Entrega de diploma de participació:

 • Acreditar un mínim de coneixements del 60% amb la participació en les webinars.
 • El Pla de Promoció Internacional representa un 40% del diploma de participació, cal rebre una puntuació mínima d’un 5 sobre 10 perquè es tingui en compte la nota.

La formació és subvencionada. L'empresa només haurà d'abonar 500 € + IVA, en concepte de tutoria i mentoratge de l’alumne per a la realització del Pla de Promoció Internacional. Aquesta tutoria la realitzarà un tècnic expert en promoció internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Si tens qualsevol dubte ens pots consultar sense compromís Més Informació
Loading...