Home >> Consultoria per a l'empresa >> Adequació a la legislació >> Adequació a la Llei de dades personals - LOPD
Adequació a la Llei de dades personals - LOPD-
Document AcrobatDescarregueu el fullet d'adequació a la LOPD

LOPD: adequació progressiva al nou Reglament europeu

El Reglament Europeu de Protecció de dades de caràcter personal, en vigor des del mes de maig del 2016, modifica la LOPD tal i com la coneixem fins ara. Aquesta actualització es basa en la prevenció i la responsabilitat activa per part de les empreses.

Els canvis més importants a considerar són modificacions en els models de consentiment, el deure d'informació als interessats i els seus drets i incorporar, quan s'escaigui, l'avaluació d'impacte del tractament de dades, el registre de tractament, la figura del delegat de protecció de dades, la privacitat, els codis de conducta i els esquemes de certificació.

Totes les empreses s'han d'adequar a la nova normativa i per fer-ho us proposem un projecte d'adequació basat en les següents fases:

 • Fase 1. Avaluació/diagnosi de la situació actual.
 • Fase 2. Planificació d'accions per a l'adequació.
 • Fase 3. Aplicació de les accions i actualització documental.
 • Fase 4. Verificació de compliment final i elaboració de l'informe corresponent.

Contacteu amb nosaltres i personalitzarem la vostra adequació:
Què us ofereix la Cambra?


La Llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD) 15/1999 defineix com a dades de caràcter personal "qualsevol informació relativa a persones físiques identificades o identificables" i estableix l'obligatorietat per part de les empreses que poseeixin dades de caràcter personal a adaptar-s'hi. Diferencia diferents nivells de tractament en funció del tipus de dades de què disposa:

 • Nivell baix: són dades identificatives el nom, adreces de contacte (inclòs l'e-mail professional) i telèfons, dades bancàries. 
 • Nivell mitjà: són les dades referents a la comissió d'infraccions penals o administratives, així com informació d'Hisenda pública.
 • Nivell alt: dades referents a la ideologia, la salut, la religió, les creences, l'afiliació sindical i l'origen racial.

La Cambra us proporciona l'assessorament necessari en tots els aspectes referents a la LOPD, incloent-hi la interpretació de la llei, i realitza la implantació de la normativa de forma eficaç.

 

Presentació del servei


Descripció

Adequació a la normativa

Un assessor de la Cambra s'encarrega de realitzar les gestions necessàries per tal de garantir l'adequació a la LOPD. Es realitza una diagnosi inicial, s'emet l'informe d'Estat de Situació, s'elabora el Document de Seguretat i es donen d'alta els fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquesta modalitat suposa una dedicació reduïda per part de l'empresa, ja que es recolza en l'assessor durant tot el procés.

 

Auditoria de seguretat

La Cambra realitza una auditoria bianual i elabora l'informe jurídic i tècnic corresponent. Aquesta auditoria de seguretat és obligatòria per a empreses que disposin de fitxers que requereixen mesures de seguretat de nivell mig i alt.


Informació i assessorament

La Cambra proporciona assessorament per a la realització de consultes relatives a la LOPD i el seu desenvolupament, així com l'aplicació de la seva normativa sectorial.

 

Destinataris

Empreses i autònoms que s'hagin d'adaptar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

Metodologia

 • Diagnosi: avaluació de la situació de l'empresa en relació a la llei.
 • Realització de l'informe de valoració
 • Implantació de les mesures d'adequació
 • Auditoria bianual de seguretat (empreses amb fitxers de risc mig i alt)

 

Preu

El servei es facilita sota pressupost.


Avantatges que us oferim

 • Condicions econòmiques molt avantatjoses.
 • Professionals experts i informats de les constants actualitzacions en matèria legal.
 • Possibilitat de fer la implantació en línia al vostre ritme o bé externalitzar tot el procés.
 • La solidesa i serietat de la nostra organització.

 

Beneficis per a l'empresa

 • Tenir controlat l'accés a les dades i els permisos segons usuaris.
 • Fomentar mesures de seguretat de la informació organitzatives i tècniques.
 • Mantenir-se dins de la legalitat (seguretat jurídica).
 • Evitar el risc de sancions importants
 • Mostrar una imatge de control, eficàcia i ordre en els documents i dades

 

Imprimir el fullet:
Més informació

Consultoria per a l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260

Imatge Sol.licitud Informació