Home >> Internacionalització >> Expedició de documents >> Servei de certificats, visats de factures i documents administratius
Serveis de certificats, visat de factures i documents administratius


Visats de factures i documents


En vendes a determinats països es sol·licita al venedor que les factures i altres documents vagin segellats i/o legalitzats per les cambres de comerç i/o altres entitats.

La Cambra de Comerç pot visar aquests documents necessaris pel tràfic mercantil per mitjà del reconeixement de les signatures dels mateixos. Per a poder dur a terme aquests visats la Cambra disposa d'un registre de signatures que cal complimentar i lliurar a la Cambra.

 

Certificacions d'empreses censades


Dóna fe pública de que l'empresa (persona física o societat) figura inscrita en el cens públic d'empreses de la Cambra, amb indicació del domicili i activitats a que es dedica. S'expedeixen a sol·licitud de l'interessat, realitzant-se la tramitació a les Cambres de Comerç. S'entrega en 24 hores.

 

Certificats especials


La Cambra expedeix documentació i certificacions diverses pel tràfic mercantil. S'expedeixen a sol·licitud de l'interessat, realitzant-se la tramitació a les Cambres de Comerç. S'entrega en 24 hores.

 

Certificació de reputació i moralitat comercial, i d'usos, costums i pràctiques mercantils


Dóna fe pública de que l'interessat gaudeix d'honorabilitat comercial i professional, així com de bona reputació moral i mercantil. Es precisa, entre d'altres finalitats, per l'obtenció del Diploma de mediador d'Assegurances titulat.Més informació

Internacionalització
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació