Eficiència empresarialPrograma d'Eficiència empresarial

Us identifiqueu en alguna d'aquestes situacions?

 • Teniu excés de paperassa i burocràcia, els processos són massa llargs i us falta agilitat.
 • Feu activitats innecessàries, redundants o duplicades perquè han perdurat en el temps.
 • Els suports informàtics són insuficients o poc adequats i calen millores tecnològiques.
 • Hi ha manca de fluidesa en les relacions entre departaments vinculats.
 • S'han assignat inadequadament determinades tasques.
 • Teniu "colls d'ampolla" que generen l'incompliment de terminis.
 • Dubteu si la plantilla està realment saturada i hi ha desequilibri en la distribució de les càrregues de treball.
 • Rebeu indicadors de situacions d'estrès en les enquestes de prevenció de riscos laborals.
 • Teniu la percepció de que hi ha presentisme.

Si us interessa donar resposta objectiva i quantificada als vostres interrogants i alhora millorar la competitivitat de la vostra empresa, parlem-ne!

 Què us ofereix la Cambra?

Segons un estudi publicat per la revista Forbes, el 90% de les empreses fracassa en la implementació de la seva estratègia.

La voluntat de creixement representa un repte il·lusionant per a tota empresa. Es defineixen plans, s’arenga l’organització amb missatges carregats d’optimisme, els equips es posen a treballar... però al cap d’uns mesos acostuma a arribar el desencant perquè els plans no s'acompleixen.

A més, les tasses de productivitat al nostre país es situen en un 26.8% per sota de les de la UE. El nou cicle socioeconòmic suposa un canvi ràpid de necessitats i valors, on la cultura de la inèrcia ha de donar pas a la cultura de l'eficiència.

Assolir alts nivells d’eficiència passa per assegurar que s’apliquen els 3 Eixos de l’Eficiència:

 • Un bon aterratge de la visió estratègica de la companyia a totes les capes organitzatives.
 • Una bona operativa en el dia a dia en totes les àrees de la companyia, tant a nivell organitzatiu com comercial.
 • Assegurar un bon alineament de les persones a través d’una retribució eficient.

En aquests podcasts trobareu els motius de la situació de l'eficiència empresarial actual i quines estratègies tenim al nostre abast per millorar-la:

Podcast "Causes de la baixa productivitat a Espanya" (en castellà)

Podcast "Retribució eficient" (en castellà)

Podcast "Alta direcció i eficència comercial: desajustos" (en castellà)

Podcast "La maldició del 90%" (en castellà)

 

Presentació


1. ATERRATGE DE LA VISIÓ ESTRATÈGICA

Objectiu: Aconseguir que els empleats visquin l'estratègia de l'empresa i s'alineïn amb aquesta.

Descripció: Es posa en marxa una metodologia que permet a l'empresa aconseguir que l'estratègia estigui en línia amb la feina diària dels empleats.

Resultats:

 • Aterrar la VISIÓ, per aconseguir el compromís de tota l’organització i que formi part inherent del dia a dia. No és un exercici teòric sinó 100% pràctic. Els assistents sortiran de les sessions amb un full de ruta detallat de les accions concretes que han de portar a terme en els seus departaments.
 • Desenvolupar lideratge, compromís i transversalitat en l’Equip Directiu i Comandaments Intermitjos, elements imprescindibles per a una EXCEL·LENT EXECUCIÓ.
 • Identificar i construir el Pla d’Acció pal#liatiu dels Riscos inherents a tot canvi.


2. OPERATIVA EFICIENT

2.1 En l'àmbit organitzatiu

Objectiu:

 • Fer un tractament de xoc, eliminant complexitats en funcions, processos i TIC’s, per tal de fer l'empresa sostenible i àgil.
 • Reduir d’aquesta forma costos de manera intel·ligent.
 • Canviar la cultura de la presència per la cultura de l'eficiència.

Descripció: Les activitats i càrregues de treball en les àrees indirectes de totes les empreses solen ser opaques i difícils de mesurar objectivament. Sempre falten hores, hi ha un excés de feina, les càrregues de treball són sovint desequilibrades entre llocs de treball i, en ocasions, l’adequació persona/lloc no és la més adient.

Es tracta d’un servei pensat per donar resposta de forma objectiva a preguntes com: s’està treballant amb eficàcia? quin és el nivell de presentime? quines activitats no aporten valor? fins a quin punt es pot créixer sense augmentar plantilla?...

Mitjançant un estudi integral, que combina eines tecnològiques i entrevistes estructurades, mesurem què es fa, per a què es fa, com es fa, quina és la càrrega de treball que comporta cada activitat i a quin cost. La reducció d'activitats improductives, juntament amb l'adopció de bones pràctiques i una estructuració adequada dels processos de treball, permet obtenir directament un estalvi en termes de temps i de costos per augment de l'eficiència i l’agilitat de servei.

Basat en la nostra experiència, l’aplicació de la metodologia permet una millora en la productivitat de l'ordre del 25% pel que fa a moda estadística.

Resultats:

 • Scorecard integral de les àrees analitzades i general de LA companyia, del que pensem que ja s’està fent de la forma adequada i del que caldria millorar.
 • Identificació del nivell de saturació i del potencial d’absorció existent.
 • Càrregues de feina equilibrades.
 • Dimensionament òptim i objectiu, derivats de l'anàlisi dels processos, les activitats i les càrregues de feina.
 • Eliminació de situacions de presentisme i estrès.
 • Oportunitats de millora operativa, orientades a més agilitat de servei.
 • Proposta d’organigrama òptim.
 • Focus en l'important per a l'empresa i els seus clients, per augmentar la competitivitat sense augmentar costos.
 • Pla de construcció/implementació acordat amb els responsables.

2.2 En l'àmbit comercial

Objectiu: Valorar els factors que incideixen en la eficiència i la productivitat de l’equip comercial, en termes de funcions i activitats, procediments, priorització d’esforços, càrregues de treball,...; entenent per equip comercial, tant al personal de venda (venda externa) com al personal d’Atenció al Client (venda interna).

Descripció:

"Els diners no es guanyen (només) treballant dur, sinó treballant bé"

 • L'equip comercial: focalitza els esforços en els clients de més interès potencial? Treballa per vendre o per rendibilitzar? Sap organitzar el seu temps de treball?
 • L'equip comercial disposa de: lideratge, planificació, seguiment i reconducció? D'actitud comercial, capacitats i habilitats comercials? D'informació clau i supervisió? De processos comercials adequats? De tecnologia comercial?

Resultats:

 • Criteris de segmentació de clients.

 • Criteris de planificació de l’acció comercial (visites, trucades, ...).

 • Freqüències i duracions de visita per client.

 • Visites de prospecció.

 • Organització territorial òptima.

 • Optimització de rutes per agent.

 • Simplificació/reducció d’activitats administratives.

 • Definició de responsabilitats i funcions.

 • Com a conseqüència de tot això, equilibri de càrregues de treball i volums: cartera òptima de cada agent.

 • Identificació dels perfils competencials necessaris.


3. LA RETRIBUCIÓ EFICIENT

Objectiu: Orientar en l’establiment de polítiques retributives eficients, motivadores i sostenibles a l’empresa.

Resultats:

 • Alineació a l’estratègia. Orientació de l'equip cap a l’acompliment dels objectius.
 • Focalització d’esforços, en lloc de dispersió.
 • Eliminació de greuges comparatius.
 • Millora del clima intern de l'empresa i la motivació dels seus col·laboradors.
 • Fidelització dels empleats clau.
 • Disponibilitat de criteris objectius per retribuir adequadament cada lloc de treball.
 • Valoració objectiva de l'equitat interna i la competitivitat externa.
 • Disseny de sistemes de retribució variable eficients, sostenibles i motivadors, orientats a l’esforç.
 • Possibilitat d’Incentivació plurianual.

 

A qui ens dirigim

 • Tot tipus d’empresa que vol assegurar la seva voluntat i necessitat de canvi o creixement, projectes ambiciosos,... i que sigui assumit i executat per tota l’organització.
 • Empreses que vulguin imprimir un revulsiu en els seus equips, per eliminar les inèrcies que llasten la productivitat.
 • Empreses que necessitin definir, sistematitzar i executar una estratègia per créixer, o bé per sobreviure..

Situacions que pot resoldre l'aplicació d'aquesta metodologia

 • Necessitat de créixer sense augment del cost ni de l’estrès.

 • Fusions, adquisicions o spin-off’s.

 • Deslocalització de plantes o de processos de producció.

 • Canvis en els sistemes d'informació i/o inversió en tecnologia.

 • Dificultat de repercutir els costos en els preus.

 • Petició de noves incorporacions de personal.

 • Percepció d'excés de paperassa i/o burocràcia.

 • Sedimentació dels procediments històrics (inèrcia, resistència al canvi).

 • Dificultat objectiva en el control del rendiment del personal.

 • Inexistència o debilitat dels plantejaments organitzatius integrals.

 • Percepció subjectiva de saturació de la plantilla.

L'equip tècnic

Equip consultor reconegut per la seva experiència i coneixement en la millora de l’eficiència empresarial.

Preu

El servei es facilita sota pressupost.

Avantatges que oferim

 • La proposta d’un pla d’acció que aporta una millora de la productivitat i, per tant, de la competitivitat.
 • Alta implicació i proximitat per part de l’equip de treball.
 • Millora del clima intern de l’empresa.

 

Imprimir el fullet:

 

 

Més informació:

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 260


ImatgeSol·licitud informació