Home >> Lobby: L'opinió de la Cambra >> Infraestructures i urbanisme
Infraestructures i urbanisme


La Cambra és conscient de les repercussions en l'activitat econòmica que tenen les diferents decisions urbanístiques i infraestructurals que es prenen i duen a terme en un determinat territori.

El territori no és homogeni. De partida, l'orografia configura una vocació natural a cada espai. Sobre aquest condicionant físic de partida, les decisions preses en planificació generen expectatives i marquen la relació entre els diferents territoris, els fluxos de mobilitat, la competitivitat territorial en les seves diferents escales (mundial, europea, espanyola, catalana, local).

La Comissió d'Urbanisme, Transport i Comunicacions estudia tots aquells temes que fan referència a la planificació urbanística i d'infraestructures que donen suport i creen valor afegit a l'activitat empresarial:

 

1. La Xarxa viària. Situació actual i posicionament cameral

La demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell pateix, encara, un dèficit important en la xarxa viària de suport a l'activitat empresarial i social que s'hi desenvolupa. La Cambra lluita per agilitzar les inversions necessàries per aconseguir una trama viària mínima que faci més eficient la mobilitat en el seu territori. Destaca la necessitat de creació d'un vial de circumval·lació a la ciutat (ronda nord, est i sud), de millora de la xarxa de vies locals existent, de major permeabilitat del territori amb les vies d'alta capacitat (augment d'accessos a l'autopista) i de l'ampliació de la capacitat d'aquestes en els trams on sigui necessari:

 

 

 

2. Pla d'aeroports


 

3. La xarxa ferroviària i de transport públic


 Al·legacions al Pla Director d'Infraestructures 2001-2010

5. Ordenances i Plans Urbanístics
Més informació

Lobby
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 263


Imatge Sol·licitud informació