Home >> Serveis generals per a l'empresa >> Creació d'empreses >> Serveis per a empreses de nova constitució
Serveis per a empreses de nova constitució


Bases de dades d'empreses

 

Des de la Cambra s’ofereix la possibilitat d’obtenir llistats d’empreses amb informació de referència com adreces, facturació, nombre de treballadors, sectors d’activitat, etc. Es treballa amb BBDD pròpies i alienes, segons necessitat del client.

Oferta nous emprenedors:

• Accés gratuït durant tres mesos a BBDD nivell Espanya + 1 informe comercial. 250 registres gratuïts

 

Tramitació SL i SLNE

 

La Cambra ofereix el servei de tramitació telemàtica de la Societat Limitada i Societat Limitada de Nova Empresa. Aquest nou procediment permet a l’empresa reduir el nombre de desplaçaments i evitar l’ús de formularis en format paper. Entre les funcions que es porten des de la Cambra hi ha la reserva de la denominació social, la sol·licitud del CIF provisional, els tràmits a a Seguretat Social i la sol·licitud del CIF definitiu.

 

Registre de marca o nom comercial

 

S’ofereix a les empreses informació i assessorament sobre les diferents modalitats de protecció de la marca, sobre la identitat o semblança amb altres marques ja existents en el mercat, tramitació de la marca fins la seva concessió i servei de vigilància.

Oferta nous emprenedors:

• Assessorament i estudi previ al registre de la marca: gratuït
• Registre de marca: preu preferent
• Vigilància: gratuïta

 

Certificat digital

 

La Cambra ofereix el certificat digital que és l’equivalent electrònic a un document d’identitat que permet identificar l’empresa, signar i xifrar electrònicament documents i missatges.

Oferta nous emprenedors:

• Informació i assessorament, funcionament i usos
• Adquisició: preus segons tipologia de certificat
• Lliurament al moment

 

Registre mercantil

 

La Cambra soluciona els tràmits amb el Registre Mercantil de Barcelona i de tot l’Estat espanyol. A través de la Cambra es pot obtenir l’historial d’una determinada empresa, legalitzar els llibres davant del registre, presentar els comptes anuals a dipòsit i presentar les escriptures a legalitzar.

• Presentació d’escriptures
• Presentació de comptes i llibres
• Consulta d’informació mercantil d’empreses

 

Adequació a la Llei de Protecció de Dades Personals - LOPD

 

Des de la Cambra s’acompanya a l’empresa en l’adequació a la Llei orgànica de protecció de dades, sigui en un format d’auto implantació sigui en un format presencial.

• Informació i assessorament
• Adequació: Autoimplantació o implantació amb consultor

 

Tràmits OGE

 

Entre d’altres es tramiten: carnets professionals, registres industrials (REIC) i registres específics d’empreses instal.ladores, registre sanitari i comunicació d’obertura.

• Informació i assessorament gestions Generalitat
• Tramitació i resolució

 

Altres serveis d'interès

 

  • Estudis previs de patentabilitat o de l'estat de la tècnica. En casos d’invencions es fa un estudi sobre la possibilitat de patentar així com un anàlisi de la novetat de la invenció.
  • Incentius fiscals. Amb la finalitat que l’empresa gaudeixi de les deduccions fiscals de forma òptima, la Cambra ofereix el servei per identificar dins de l’empresa les activitats d’innovació susceptibles de deducció, anàlisi i documentació del projecte d’innovació, càlcul de les deduccions a aplicar i redacció de la memòria tècnica, d’acord amb els requisits legals establerts.
  • Implantacions de sistemes de qualitat. Gràcies a una consultoria dissenyada per a l’empresa s’ofereix el servei d’implantació de la certificació ISO 9001:2008, certificació que és un factor clau en la millora de la seva posició competitiva en el mercat.

 

Temes a l'internacional

 

  • Recuperació d'IVA despeses estranger. Facilitar a les empreses la recuperació de l’IVA suportat a l’estranger. La Cambra tramita la recuperació de l’IVA a tots els països de la Unió Europea i a tots aquells que tenen conveni de reciprocitat amb Espanya.
  • Traduccions i interpretació. La Cambra ofereix a les empreses el servei de traducció i interpretació, avalat per una àmplia experiència dedicada a la gestió de projectes de traduccions multilingües.


Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació