Què és la subcontractació?


La Borsa de subcontractació de la Cambra de Comerç de Sabadell


A la Borsa de Subcontractació de Sabadell posem en contacte necessitats i demandes amb empreses que tinguin capacitat de satisfer-les, a més d'identificar clients potencials amb necessitats de subcontratació, tant a nivell nacional com internacional. Cliqueu a l'enllaç per accedir a tota la informació: Borsa de Subcontractació Industrial de Sabadell

També podeu accedir al pla anual de fires i trobades empresarials: Pla de Subcontractació Industrial 2019

 

Què és la subcontractació?


Segons la Direcció General de Política d'Empresa, Comerç, Turisme i Economia Social (DG XXIII) de la Comissió de les Comunitats Europees la subcontractació és l'operació mitjançant la qual una empresa (contractistes, client o empresa principal) confia a una altra (subcontratista o empresa auxiliar) el procediment per executar per a ella, i segons unes determinades indicacions preestablertes (dissenys, plànols, especificacions tècniques, etc.), una part de la producció (fabricació de parts, peces, conjunts o subconjunts del producte, o realització de fases de la producció) o dels serveis, per a ser incorporats al producte final, i mitjançant la qual l'empresa contractista conserva la responsabilitat econòmica fina.

Alguns dels elements bàsics que la caracteritzen són:

 • L'existència d'un encàrrec d'executar una part de la producció segons unes determinades especificacions preestablertes (dissenys, plànols, especificacions tècniques , etc.).
 • La incorporació del producte objecte de l'operació de subcontractació al producte final de l'empresa client.
 • La responsabilitat econòmica final de l'empresa client.
 • A Catalunya existeixen unes 10.000 empreses subcontractistes, es a dir, 10.000 empreses que treballen per compte d'altri.

 

Quins sectors integren la subcontractació?


Des d'un punt de vista ampli, la subcontractació integra el sector agrari, pràcticament tot el sector industrial, la construcció i el sector de serveis, encara que inicialment i amb caràcter provisional, la subcontractació espanyola se centra en els sectors metal·lúrgic, elèctric, electrònic, tèxtil, de la fusta, del cautxú, de la ceràmica i del vidre.

 

Factors que poden fer que una empresa formi part de la subcontractació


Subcontractació per especialitat: Es produeix quan una empresa, fabricant d'un determinat producte o equip, encarrega a una altra empresa l'execució de part del producte, en la qual és especialista i disposa de la tecnologia adequada per a realitzar-la.

Subcontractació per capacitat: Basada en la disponiblitat dels elements necessaris per a fabricar grans sèries d'un producte o article concret.

Cal observar que la gran majoria de les empreses subcontractistes donen molta més importància a la subcontractació per especialitat que per qualitat tot fent un especial èmfasi en la reducció del cost total de les comandes, la qual cosa significa donar una resposta competitiva en termes de qualitat, termini de lliurament, flexibilitat, preu i tecnologia.

Avantatges

 • Per a l'empresa contractista:
  • Es fa més competitiva. 
  • Coneix exactament els costos. 
  • Ven amb menys plantilla i inversió. 
  • Incorpora als seus productes els darrers avenços tecnològics, ja que no es troba condicionada per l'amortització d'importants inversions. 
 • Per a l'empresa subcontractista:
  • Major utilització de les instal.lacions per treballar per a diversos clients. 
  • Menors costos de fabricació. 
  • Elevació del nivell tècnic i millora de la qualitat que li permet arribar més fàcilment als mercats estrangers. 
  • Permet preparar una estandarització d'uns components a diversos clients, amb la conseqüent reducció de costos, millora de la qualitat i terminis de lliurament ,si pot treballar contra estocs en moments de crisis. El subcontractista competitiu en costos, qualitat i servei pot suportar les crisis econòmiques més fàcilment que el propi contractista. 

 

Pàgina web de la subcontractació industrial:


www.subcont.com
 És l'instrument que permet als compradors i proveïdors accedir al mercat virtual de la subcontractació.

Serveis d'informació

Informació tècnica sobre petites i mitjanes indústries aptes per a treballar com a subcontractistes,
Relació amb contractistes principals internacionals;
Difusió d'informació relativa a l'oferta i la demanda de productes i peces subcontractats;
Informació sobre l'oferta i la demanda de coneixements tècnics, patents, cooperació tècnica
Oportunitats i procediments per concertar acords d'associació.

Serveis de promoció

Organització de trobades empresarials sectorials, a l'estranger o a Catalunya
Organització de la participació col·lectiva a fires del sector industrial en qüestió
Participació amb estand propi a les fires més destacades del sector (15 fires/any)
Programes de cooperació sectorials
Missions d'estudi a mercats emergents

Serveis d'assessorament

Estratègic comercial i jurídic sobre les operacions de subcontractació
Desenvolupament i adaptació de productes
Normalització i certificacions control de qualitat

 

Més informació

Internacionalització
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: subcontractacio@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263