Quaderns ATADocument AcrobatDescarregueu el fullet

Quadern ATA - Pòlissa d'assegurança

Per a la tramitació d'un Quadern ATA és necessari dipositar a la Cambra una garantia per fer front a les possibles reclamacions duaneres, originades per l'incompliment de les obligacions estipulades en la utilització del quadern. Aquesta garantia, que pot arribar a ser del 100% del valor de la mercaderia relacionada en el quadern, es pot materialitzar en un dipòsit en efectiu, un xec bancari o un aval.

Per reduir els costos d'expedició d'un Quadern ATA, la Cambra de Comerç ha subscrit una pòlissa d'assegurances que les empreses poden utilitzar com a garantia, abonant una taxa a fons perdut.Informació


El Quadern ATA és un document d'admissió temporal de mercaderies, vàlid en els països membres de la Cadena ATA. El quadern ATA serveix perquè les mercaderies puguin anar d'una país a un altre per:

  • Ser mostrades en fires i exposicions
  • Que els representants comercials ensenyin els seus mostraris en varis països sense necessitat de canviar de documentació
  • Ser utilitzades en la realització de treballs de tipus professional: premsa, ràdio, televisió, instal·lacions tècniques, teatre, etc.

La utilització del Quadern ATA té diverses avantatges com:

  • Rapidesa i facilitat en l'obtenció del document
  • El seu baix cost
  • Possibilitat de viatjar a varis països amb un únic document
  • Agilitat i simplificació en el tràmit duaner
  • La garantia és única, amb independència del nombre de països que es vagin a visitar

Les Cambres de Comerç són els organismes encarregats d'emetre els Quaderns ATA.

Més informació dels quaderns ATA i sobre els països on és vàlid:

Document html www.plancameral.org

 

Formularis de sol·licitud

Document wordSol·licitud Quadern ATA 1         Document wordSol·licitud Quadern ATA 2

      


Més informació:

Internacionalització
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260