Home >> Infraestructures, urbanisme i transports >> Urbanisme  >> Novetats urbanístiques d'interès
Novetats urbanístiques d'interès


Novetats estatals:

 Document Acrobat Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Vivienda i la Generalitat de Catalunya per a l'aplicació del Pla Estatal 2005-2008 d'accés dels ciutadans a l'habitatge

Document Acrobat REIAL DECRET 801/2005, d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Estatal 2005-2008, per afavorir l'accés dels ciutadans a l'habitatge.

Document Acrobat BOE 297 de 12 de decembre de 2003 . NORMA 6.3-IC: "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de Carreteras

Document Acrobat BOE 297 de 12 de decembre de 2003.Orden FOM/3460/2003 NORMA 6.3-IC: "Secciones de firme" de la Instrucción de Carreteras

Novetats de la Generalitat de Catalunya:

Document Acrobat Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament Parcial de la Llei d'urbanisme de Catalunya

Document html DECRET 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat.

Document Acrobat Model de contracte d'arrendament de finques urbanes

Novetats locals:

En aquest apartat podràs trobar les novetats urbanístiques publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de la Província en els darrers mesos: aprovacions definitives dordenances, de modificacions de Planejament, informacions públiques, etcMés informació

Urbanisme i Transports
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 93 745 12 63


Imatge Sol·licitud informació