Home >> Infraestructures, urbanisme i transports >> Transports >> Novetats legislatives d'interès
Novetats legislatives d'interès


Document Acrobat Bases per a l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals.

Document Acrobat PTO/48/2006, de 20 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Document Acrobat Directiva de la Comissió per la qual es modifica, per adaptarla al progrés técnic, la Directiva del Consell sobre els dipòsits de carburant i els dispositius de protecció posterior dels vehicles de motor i dels seus remolcs

Document Acrobat Tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi.

Document Acrobat Ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals.

Document Acrobat PTO/2670/2005, de 9 de setembre, sobre la segona convocatòria de les proves per obtenir els certificats de capacitació professional per a lexercici de lactivitat de transportista per carretera.

Document Acrobat PTO/2671/2005, de 9 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de les proves per a lobtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a lexercici de lactivitat de conseller de seguretat del transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril.

Document Acrobat Ajuts per a l'adquisició d'equips de seguretat GPS-GPRS pel sector del taxi de Catalunya

Document Acrobat Foment de la seguretat, les noves tecnologies i la sostenibilitat al transport per carretera

Document Acrobat Millora de les condicions de transparència i competència al transport per carretera

Document Acrobat REIAL DECRET 299/2004, de 20 de febrer, per el que es modifica el Reglament sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, aprovat per Reial Decret 7/2001, de 12 de gener.

Document Acrobat RESOLUCIÓ TRI/294/2004, de 30 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de revisió d'IPC per a l'any 2003 i de revisió per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona.

Document Acrobat RD 122/2004 de 23 de gener, pel que es modifica el RD 957/2002 de 13 de setembre pel que es regulen les inspeccions tècniques en carretera dels vehicles industrials que circulen en territori español.

Document Acrobat Restriccions generals de circulació a França

Document Acrobat Barem sacionador (aplicable a infraccions en matèria de transport per carretera comeses a partir del 29/10/2003. Ministeri de foment)

Document Acrobat Aprovació del Reglament General de Circulació (Real Decreto 1428/2003 de 21 de novembre).

Document Acrobat RESOLUCIÓ TIC/3839/2003, de 24 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona per als anys 2003-2006

Publicada la nova Llei dOrdenació dels  Transports Terrestres

El passat dia 9 dOctubre, es va publicar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la Llei 29/2003, de 8 doctubre, sobre millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat de transport per carretera, per la que es modifica, parcialment , la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT).
Les modificacions han estat notables sobre tot en els capítols referits al règim sancionador i de control de dades de transports.
En un mercat pràcticament alliberat, com és en l'actualitat el dels nostres transports per carretera, resulta imprescindible que la inspecció pugui perseguir i sancionar conductes contràries a la lliure competència en que, en el seu cas, poguessin incórrer aquelles empreses que pretenguin utilitzar indegudament l'àmbit de la llibertat en que ara es desenvolupen a través de pràctiques cimentades en la competència deslleial.
També s'ha d'indicar, els importants canvis que s'han produït en el règim jurídic tant de les autoritzacions de transport interior com de les llicències i autoritzacions habilitants per la realització del transport internacional, el que fa necessari acomodar els tipus infractors a l'esmentat nou règim.
En conclusió, els objectius que portarà la reforma de la LOTT, seran: Millorar les condicions de competència en el mercat de transport per carretera. Millorar la capacitat inspectora i de control. Millorar la seguretat en l'exercici de l'activitat de transport per carretera i el compliment rigurós dels principis de legalitat i tipicitat.

Document Acrobat Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres

Document html DOGC núm. 3913 - 27-06-2003 Llei 9/2003 de la Mobilitat a Catalunya

Document html Decret 87/2003, de 18 de març, sobre autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera d'àmbit limitat a Catalunya (DOGC núm. 3855, d'1 d'abril de 2003)Més informació

Urbanisme i Transports
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Telèfon: 93 745 12 63


Imatge Sol·licitud informació