Infraestructures


La Cambra és conscient de les repercussions en l'activitat econòmica que tenen les diferents decisions urbanístiques i infraestructurals que es prenen i duen a terme en un determinat territori.

El territori no és homogeni. De partida, l'orografia configura una vocació natural a cada espai. Sobre aquest condicionant físic de partida, les decisions preses en planificació generen expectatives i marquen la relació entre els diferents territoris, els fluxos de mobilitat, la competitivitat territorial en les seves diferents escales (mundial, europea, espanyola, catalana, local).

La Comissió d'Urbanisme, Transport i Comunicacions estudia tots aquells temes que fan referència a la planificació urbanística i d'infraestructures que donen suport i creen valor afegit a l'activitat empresarial:

 

Pacte nacional per a les infraestructures

 

La Cambra de Comerç de Sabadell a través del Consell de Cambres de Catalunya ha signat el Pacte Nacional per les infraestructures, en el que ha participat activament en la seva redacció pel que fa a les infraestructures dins la demarcació de Sabadell. La Cambra de Comerç de Sabadell, es congratula de la signatura d’aquest acord i espera que aquest serveixi per avançar en un nou model d’infraestructures més sostenible i que afavoreixi la competitivitat de l’economia i la societat catalana.

El Pacte nacional per les infraestructures compta amb un total de 130 mesures amb una inversió de 100 milions d'euros que donaran servei a 8 milions de persones l'any 2020. Aquest estructura les inversions que s'executaran en els àmbits de la mobilitat, l'aigua, els residus, l'energia, les telecomunicacions i el sòl per activitats productives. Per tal de calcular les infraestructures que seran necessàries per a l'any 2020, pren com a referència una població a Catalunya d'entre 7,5 i 8 milions d'habitants.

El PNI té un horitzó de planificació d'infraestructures fins a l'any 2020 i es planteja en dues fases:

  • Primera fase: les actuacions previstes presenten un alt grau de concreció, atès que es corresponen amb intervencions en fase avançada de planificació o projecte.
  • Segona fase: es revisarà el Pacte i a partir d'aquesta revisió que s'acabaran de concretar les actuacions corresponents d'aquesta fase que ara només s'apunten com una llista oberta.

Document Acrobat Pacte nacional per a les infraestructures (9mb)

Font. Generalitat de Catalunya.

 

Les autopistes de peatge


Des de fa molts anys, la Cambra ha defensat polítiques tendens a la reducció i progressiva eliminació dels peatges de les vies ràpides catalanes fins arribar a que s'homogeneïtzi amb la resta de l'estat, donat el greuge comparatiu i el cost afegit que aquest pagament suposa per ciutadans de Catalunya i, en especial, per les empreses que utilitzen diàriament aquesta xarxa.

La localització dels actuals peatges, col·locats únicament seguint la lògica de finançament de les infraestructures, no responen a cap criteri de gestió de trànsit i  provoquen distorsions en la xarxa d'autopistes catalanes, que no actua de la manera ineficient degut a la tensió provocada pel pagament de les vies.

Davant aquesta situació, i actualment en el marc de la Declaració de Gelida, la Cambra de Comerç de Sabadell recolza l'acord arribat a Catalunya entre La Generalitat de Catalunya, els diferents partits polítics, sindicats, empreses concessionàries i les entitats de la Declaració de Gelida el passat 10 de gener de 2002.

En aquesta línia, defensa la definició d'un nou model de vies ràpides, que sigui homogeni amb les vies ràpides de gratuïtat i peatge de la resta de l'estat. Aquest model implica un augment de la inversió en matèria d'infraestructures viàries a Catalunya i la realització de mesures concretes de reducció i possible eliminació del peatges per tal de racionalitzar la xarxa i assegurar l'eficiència del seu funcionament.

Fruit d'aquests acords, des de principis de gener són operatius descomptes pels usuaris habituals dels peatges de Rubí-Les Fonts i la Llagosta, que redueixen el seu cost pràcticament a zero.

 

Pla d'aeroports


Document Acrobat Al·legacions de la Cambra respecte el pla d'aeroports de Catalunya


Aeroport de Sabadell

L’aeroport de Sabadell representa una infraestructura cabdal per al territori de la demarcació, ja que és el segon aeroport pel que fa a l’aviació general i el tretzè per operacions aèries totals a l’Estat. La Cambra promociona la implantació d’empreses del sector aeronàutic així com també en fomenta la promoció exterior. Des de la Cambra es proporciona assessorament sobre temes relacionats a l’activitat aeronàutica i informació per a les empreses interessades en utilitzar aquesta infraestructura.

 

La xarxa ferroviària i de transport públic


El canvi del model de mobilitat cap una mobilitat sostenible necessita d'una xarxa de transport públic que faci competitiva aquesta alternativa respecte el vehicle privat. En aquest sentit, recolza i anima propostes d'inversió en la xarxa de transport públic.Més informació

Urbanisme i Transports
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Telèfon: 93 745 12 63


Imatge Sol·licitud informació