Urbanisme


El planejament del territori regula les condicions del sòl, classificant-lo en tres grans grups: urbà, urbanitzable i no urbanitzable i regulant-ne les condicions d'ús i d'edificació.

Cada municipi disposa d'un Pla General d'Ordenació Urbana que regula el creixement i les actuacions que es realitzen dins del seu terme municipal.

Aquest planejament general inclou, així mateix, les limitacions que venen imposades per Planejaments Sectorials i territorials d'àmbit superior (per exemple les reserves de sòl per poder realitzar les infraestructures previstes en el Pla General de Carreteres).

Qualsevol actuació pública o privada en el territori, ha d'estar dacord amb la normativa urbanística vigent, i que ve disciplinada en les diferents àrees de territori o departaments d'urbanisme dels ajuntaments.

La Cambra de Comerç de Sabadell acosta la informació urbanística vigent a totes aquelles persones interessades, així com un servei d'assessorament que els ajudarà a interpretar el llenguatge urbanístic en el cas de que us sigui necessari.

En aquest apartat trobareu els vincles necessaris per poder contactar de manera fàcil amb aquesta informació del territori de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, així com obtenir informació gràfica del territori i planells dels diferents municipis, i que us poden ser dinterès.


Debat de gestió territorial 2009
Documentació gràfica
Indicadors del Sector de la Construcció
Normativa urbanística general
Novetats urbanístiques d'interès
Plans generals d'ordenació urbana
Enllaços