Pla d'acció internacional


Quins són els objectius?


Com a centre de serveis i assistència obert a totes les empreses de la demarcació amb voluntat d'internacionalització, la Cambra facilita la presència activa de les empreses del seu cens en els diferents mercats mundials:

El pla està estructurat entorn a tres grans objectius:

 • Incrementar la base d'empreses exportadores
 • Potenciar la presència d'empreses en un ventall més ampli de mercats
 • Consolidar la presència permanent i estable de les empreses de la demarcació en els mercats exteriors

 

Com cobreix la Cambra aquests tres grans objectius?


A través de diversos programes de promoció, formació i assessorament dins del marc del PLA DE LES CAMBRES DE PROMOCIÓ DE LES EXPORTACIONS, amb els següents punts de partida:

 • Incrementar el grau d'utilització de les possibilitats de promoció que ofereix la xarxa de les 85 Cambres de Comerç espanyoles (aprofitament de les sinèrgies)
 • Participació activa a totes les accions coordinades pel Consejo: comitès bilaterals, etc...
 • Coordinació dels programes de promoció amb la resta de cambres:
  • Nivell estatal: amb les 85 Cambres espanyoles, dins la Comissió de Comerç Exterior del Consejo Superior de Cámaras
  • Nivell català: amb la resta de les Cambres catalanes
  • Nivell tricameral: amb les Cambres de Comerç de Manresa i Terrassa
 • Incrementar la sectorialització de les activitats proposades
 • Incrementar el grau d'informació i d'aprofitament dels programes comunitaris de promoció i cooperació internacional
 • Incrementar l'oferta exportadora
 • Incrementar el nombre d'empreses exportadores
 • Impulsar la creació de grups d'exportació
 • Necessitat de planificar accions a mercats de difícil accés
 • Impulsar i promoure la subcontractació industrial internacional

 

Instruments


1. Per incrementar la base exportadora, la Cambra ofereix:

 • Programa GRUPS D'EXPORTACIÓ
 • Pla Sectorial de Subcontractació
 • Assessorament especialitzat sobre com començar a exportar
 • Fires
 • Missions comercials

2. Per diversificar els mercats d'exportació, la Cambra ofereix:

 • Assessorament especialtizat en àrees geogràfiques
 • Missions Comercials 
 • Fires
 • Programa Grups d'Exportació 
 •  Assessorament especialitzat en temes específics de comerç exterior: duanes, transport, contractació , etc
 • Centre de Documentació de Comerç Internacional: bases de dades de comerç exterior
 • Programa C@bi 
 • Premis Cambra: Premis al Mèrit exportador 
 • Programa de formació en comerç exterior 

3. Per assegurar la presència permanent de les empreses de la demarcació en els mercats exteriors, la Cambra ofereix:

 • Missions Comercials 
 • Fires 
 • Assessorament especialtizat sobre inversions directes a l'exterior 
 • Programa de Formació en Comerç Exterior
 • Comitès Bilaterals de Cooperació Empresarial
 • Programes Comunitaris de Cooperació Empresarial

 Més informació

Internacionalització
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació

A/e: promociointernacional@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263


Imatge Sol·licitud Informació