Econòmic financera

Comptabilitat general - nivell II (Curs focalitzat)

Objectius:

Dirigit a persones que ja tenen uns coneixements bàsics de comptabilitat (Comptabilitat General I, ...), té per objectiu repassar la comptabilització de les operacions comptables habituals, aprofundir amb el tractament d’aquelles operacions menys habituals o que presenten major complexitat, així com analitzar els principals canvis derivats de l'entrada en vigor del nou PGC, especialment pel que fa als nous criteris de valoració (valor raonable) així com els nous estats comptables que s'han d'elaborar.

Temari:

1. Pla general comptable: estructura i funcionament
2. Estructura i anàlisi dels grups del pla general comptable
• Finançament i inversions permanents
• Valoració del circulant
• Comptes de gestió
3. Memòria i comptes anuals
4. Principals novetats del nou PGC
• Concepte de valor raonable.
• Nou quadre de comptes.
• Nous estats financers.

Durada:

36 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.