Econòmic financera

Comptabilitat general - iniciació (Curs focalitzat)

Objectius:

Cada dia l'empresa necessita ser més competitiva i això comporta, entre altres coses, controlar bé les despeses, millorar els ingressos i obtenir una major rendibilitat.

És per això que aquest curs té per objectiu proporcionar uns coneixements suficients per poder portar a terme correctament la comptabilitat d'una PIME.
Es partirà de zero, és a dir, no es necessita cap tipus de coneixements previs, si bé la resolució d'uns casos pràctics serà imprescindible per a la comprensió de la matèria.

Temari:

1. Conceptes i característiques fonamentals de la comptabilitat
2. El Balanç de situació
3. El Resultat
4. Registre de fets comptables
5. El cicle d'operacions comptables
6. Amortitzacions, provisions i deterioraments
7. Comptabilització d'altres operacions i valoració d'existències
8. Distribució del resultat
9. Normativa mercantil que afecta a la comptabilitat
10. El Pla General Comptable per a PIMES: estructura, funcionament i comptes anuals
11. Aspectes fiscals aplicats a la comptabilitat

Durada:

42 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.