Econòmic financera

Com ser auditor de la teva pròpia empresa (Curs focalitzat)

Objectius:

- Adquirir els coneixements teòrics i pràctics per realitzar una autodiagnosi de la situació econòmica-financera real de l’empresa.
- Saber realitzar una auditoria interna aplicant les tècniques comunament utilitzades pels auditors de comptes, amb l’objectiu de posar de manifest les incidències, irregularitats, males pràctiques mercantils, així com les solucions per cada. aspecte.
- Aprendre a corregir les incidències per tal d’obtenir una millora del resultat, millor tresoreria i disminució de les necessitats de finançament.
- Aprendre a realitzar una auditoria interna sense necessitats de tercers.
- Conèixer quins temes clau s’han de revisar per guanyar eficiència i rendibilitat.
- Saber detectar incidències i irregularitats, així com trobar les solucions per a cada aspecte.
- Conèixer i aprendre les tècniques comunament utilitzades pels auditors de comptes.

VALOR AFEGIT
Tots els assistents obtindran una check list que els permetrà fer una autodiagnosi de la salut financera de la seva empresa. L’avantatge de realitzar un diagnòstic i una planificació de la situació econòmica-financera quan l’empresa encara va bé. Després és massa tard.

Adreçat a:

• Directius/ves de PIMES
• Directors/es generals, gerents, propietaris, directors/es financers, comptables.
• Totes aquelles persones interessades en capacitar-se per fer auditories a la seva empresa.

Temari:

1. Estats financers de l’empresa. Mostren la imatge fidel i els tenim en puntualitat?
2. Reporting o quadre de comandament integral.
3. El pressupost de compte de resultats i tresoreria. Fem el seguiment?
4. Immobilitzat: tenim l’inventari i valoració real. Les amortitzacions són correctes?
5. Stocks: el tenim optimitzat i rotació correcte?
6. Podem assegurar que es factura la totalitat dels serveis?
7. Coneixem el període mitjà de cobrament de clients i el tenim optimitzat?
8. Coneixem el període mitjà de pagament a proveïdors i el tenim optimitzat?
9. Fons maniobra, ROE, ROA; els tenim quantificats i són els correctes?
10. Finançament. Podem autofinançar l’empresa disminuint la dependència dels bancs?
11. Treballem amb els bancs, oficines i gestor adequat?
12. Pool bancari. Tenim els productes financers adequats?
13. Coneixem i utilitzem els canals/instruments financers òptims per gestionar el
cobrament de clients?
14. Tenim les condicions bancàries ben negociades i ens les apliquen correctament?
15. Avals. Raonabilitat. Tipus d’avals.
16. Tenim reduïts al mínim els costos d’estructura? Sabem com fer-ho?
17. Podem assegurar la inexistència de frau intern o apropiació indeguda?
18. Coneixem al punt mort o llindar de rendibilitat?
19. Fiscalitat; tenim una optimització fiscal en ISS i tributs?
20. Fiscalitat; coneixem les contingències fiscals?
21. Laboral; coneixem i aprofitem les retribucions en espècie exemptes de tributació?
22. Responsabilitat de l’Administrador; coneixem les possibles responsabilitats?
23. Empreses en crisis.

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.