Recursos humans

Gestió avançada de nòmines (Curs focalitzat)

Objectius:

Partint d’uns coneixements bàsics adquirits:

? Saber tractar les diferents varietats de casos que es poden donar en una empresa a l’hora de confeccionar rebuts salarials. Com supòsits de baixa per malaltia i accidents de treball, permisos no retribuïts, suspensió de treball i sou.

? Conèixer la nova norma de cotització pel 2014.

? Conèixer la normativa aplicable als salaris en espècie i els beneficis fiscals que aquesta forma de remuneració pot aportar.

? Conèixer com aplicar les bonificacions establertes en el foment de la contractació indefinida.

? Saber com interpretar un conveni col•lectiu a l’hora de remunerar a un treballador.

? Saber distingir i interpretar aquells conceptes del conveni col•lectiu amb caràcter salarial i extrasalarial i quina és la forma de pagament de cadascun d’ells.

Adreçat a:

A persones que hagin assistit prèviament al curs de Nòmines, Seguretat Social i contractació, així com a qualsevol persona que, tenint coneixements bàsics sobre la confecció de nòmines, vulguin aprofundir en altres supòsits especials a l’hora de retribuir als treballadors.

Temari:

1) Breu repàs sobre les normes generals per efectuar una nòmina
a. Diferents tipus de Conceptes Retributius.
b. Normes de Cotització per les diferents Contingències de la SS
c. La Retenció de l’IRPF. Punts a tenir en compte per a la seva correcta aplicació
d. Aprofundir en els diferents descomptes aplicables a una nòmina, com poden ser:
?Embargament
?Bestretes
?Préstecs

2) Les nòmines. Supòsits especials
a. Distingir entre pagaments delegats i pagaments directes i obligació de cotitzar en cada cas.
?Malaltia Comú.
?Accident de Treball.
?Maternitat/Risc d’embaràs.
b. Els permisos no retribuïts, amb o sense obligació de cotitzar.

3) El Remuneració en espècie.
?Valor per utilització de cotxe de propietat de l’empresa o renting.
?Imputació de valor d’assegurança mèdica.
?Como reflectir el pagament d’un Pla de Pensions, pagat per l’empresa.
?L’ingrés a compte del salari en espècie, a càrrec de l’empresa o del treballador.
?Tickets Restaurant.
?Xec guarderia.

4) Confecció de liquidacions

5) Aplicació de las bonificacions establertes en el foments de la cotització indefinida

6) Com interpretar un conveni col•lectiu.

7) Calcular indemnitzacions per acomiadament, finalització de contracte, manca de preavís, etc.

Durada:

28 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.