Fiscal i jurídica

Introducció a la fiscalitat per a pimes (Curs focalitzat)

Objectius:

- Dotar dels coneixements necessaris previs per optar per l'estructura organitzativa empresarial més d'acord a les possibilitats i necessitats.
- Conèixer les obligacions, requisits i tràmits constitutius a seguir segons l'estructura organitzativa escollida.
- Adquirir suficient informació per conèixer els diferents règims de tributació que afecten a la pime.
- Conèixer i assimilar els coneixements generals de la fiscalitat de l'empresa.
- Conèixer les obligacions de caràcter formal i de registre aplicables a l'activitat empresarial i professional, així com les principals obligacions informatives.
- Conèixer els impostos que graven l'activitat empresarial: ITP-AJD, IAE, IRPF, IS, IVA.
- Conèixer la imposició no fiscal que també grava l'activitat empresarial: les cotitzacions de la Seguretat Social per l'autònom i pels treballadors.

Temari:

1. Introducció, identificació i característiques
- Què és l'empresa?
- Empresari individual
- Societats no mercantils: societats civils i comunitats de béns
- Societats mercantils

2. Tràmits constitutius: documentació, terminis, organismes i posta en marxa
- Empresari individual
- Societats no mercantils: societats civils i comunitats de béns
- Societats mercantils

3. Fiscalitat de l'activitat empresarial
- Tipologia
- Impostos: ITP-AJD, IAE, IRPF, IS, IVA
- Cotitzacions: RETA i règim general

Durada:

8 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.