Econòmic financera

Com analitzar i interpretar un balanç i un compte de resultats (Curs focalitzat)

Objectius:

L’objectiu del curs no és aprendre a portar la comptabilitat, sinó a saber llegir i interpretar un balanç i un compte de resultats, de manera que, amb una metodologia pràctica i senzilla, es pugui obtenir la màxima informació sobre l’evolució econòmica- financera de l’empresa.

Temari:

1. OBJECTIU DE L’ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS

2. EL BALANÇ DE SITUACIÓ
Concepte i estructura

3. EL COMPTE DE RESULTATS
Concepte i estructura
El cost de les vendes
L’amortització, les provisions
Els deterioraments

4. L’ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET, L’ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU I LA MEMÒRIA.
Concepte, estructura i utilitat.

5. ANÀLISI DEL BALANÇ COM A EINA DE GESTIÓ
Objectiu de l’anàlisi
Càlcul de percentatges i representació gràfica
Principis de l’equilibri financer
Estudi dels principals ratis de l’anàlisi financer (ratis de liquiditat,endeutament, rotació d’actius i gestió de cobrament i pagament)

6. ANÀLISI DEL COMPTE DE RESULTATS COM A EINA DE GESTIÓ
Objectiu de l’anàlisi
Càlcul de percentatges i representació gràfica
Anàlisi de les despeses amb ratis
El punt mort o punt d’equilibri

7. ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT DE L’EMPRESA
Anàlisi de la rendibilitat de la inversió i del capital propi ROI i ROE
Descomposició de la rendibilitat
Efecte d’amplificació o palanquejament financer

8. IMPACTE DE LA NOVA NORMATIVA COMPTABLE EN L’ANÀLISI FINANCER
9. EXERCICIS PRÀCTICS DE TOTS ELS TEMES TRACTATS

Durada:

24 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.