Econòmic financera

Prevenció i gestió dels impagats (Curs focalitzat)

Objectius:

Analitzar quines mesures s’han de prendre per tal d’evitar l’impagat o reclamar-lo en les millors condicions possibles. No són fórmules màgiques, són recomanacions pràctiques per ser més exigents en les relacions comercials.

Temari:

1. Prevenció de l'impagat
- La solvència
- Activitats prèvies per a la prevenció de l’impagat
a. Informació comercial i bancària
b. Registres públics
c. Altres fonts d’informació
- La presa de decisió

2. La correcta documentació mercantil com a forma de combatre l'impagat
- Documents bàsics de tota operació mercantil (el contracte, la comanda, l’albarà, la factura, la correspondència telemàtica i la signatura electrònica)
- Formes privilegiades de documentació
a. El contracte de compravenda de bens mobles a terminis
b. Documents amb força executiva
c. Garantia hipotecària, la penyora i l’aval bancari
d. Assegurances de caució i factoring

3. La gestió de l'impagat
- Reclamació extrajudicial
- Requeriments
- Prescripció

4. La reclamació de l'impagat
- Procediments judicials
- Embargament de bens
- Concurs de creditors

Durada:

6 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.