Econòmic financera

Direcció Financera – ESADE (Curs d'especialització)

Objectius:

Tot directiu d’empresa ha de dominar bé la seva disciplina o especialitat en el camp de l’entitat on treballa, però aquest principi corre paral•lel amb la necessitat de tenir una visió integradora de l’empresa.
El desenvolupament d’aquesta visió integradora té un paper clau en el coneixement de les finances modernes.
Però... quina classe de finances? ... a quin nivell? ... amb quin enfocament?
No resoldríem res amb un curs intensiu des d’una òptica d’expert. Es tracta ben al contrari d’assimilar les finances enfocades a la responsabilitat directiva, és a dir, un seguit de conceptes pràctics i vius que ens facin entendre l’efecte sobre la salut patrimonial financera i econòmica de les diverses decisions empresarials. Es tracta d’un curs que arrenqui pràcticament de zero i ens remunti a l’habilitat i sensibilitat de fer nostres els coneixements sobre l’estratègia financera en una organització moderna. Ens cal arribar a assimilar la cara viva de les finances, la que és immersa en el tarannà de la responsabilitat inherent en tot directiu.
Les responsabilitats de producció, personal, màrqueting, logística, etc., no han d’esdevenir reductes tancats; no ens hem de resignar a la condemna de dir o patir una frase que hem d’oblidar: “jo de números no entenc res...”
Cal desenvolupar seguretat i capacitat d’emetre criteris mitjançant la informació de balanços, estats de resultats i documents de planificació.

Els objectius del curs són:

• Dotar als participants d’un coneixement global i integrat de les principals tècniques, instruments i metodologies aplicables a l’àrea econòmica i financera. Formar diectius capaços de combinar les habilitats tècniques i de gestió, necessàries per convertir els processos financers en processos competitius.
• Facilitar les eines necessàries per dissenyar i establir les estratègies financeres més adequades a la realitat de l’empresa en el seu entorn, orientades a la creació de valor. Poder aplicar immediatament els coneixements i habilitats adquirides en la realitat diària de l’empr

Adreçat a:

Directors financers, caps d’administració i ‘controllers’ que vulguin actualitzar i ampliar els seus coneixements amb un enfoc estratègic i actual de les finances.
Els directors generals, d’àrea o de departament trobaran en aquest curs una forma d’apropar-se a les finances adquirint conceptes, tècniques i sensibilitats que els facin més competents com a directius oberts i no aïllats.
Els directius de línia, producte, activitat, etc. trobaran l’element aglutinant que els farà entendre millor la seva tasca i participar millor en decisions interdepartamentals.

Metodologia:

S’evitarà el clàssic monòleg aclaparant o la teorització rígida emmarcada per models abstractes. S’optarà pel diàleg amb el grup de participants i es fomentarà l’exemplificació dels conceptes teòrics, relativitzant les teories perquè se’n conegui el grau d’aplicabilitat. Es distribuirà el temps de la jornada entre raonaments conceptuals discutits amb els participants i pràctiques fetes sobre casos d’empreses.

Temari:

1. Entorn macroeconòmic i finances empresarials
• Globalització Econòmica
• L’economia mundial, europea i espanyola
• La crisi financera i econòmica global

2. Anàlisi i planificació financera
• Anàlisi del balanç. Endeutament i solvència
• Esquema d’origen i aplicació de fons
• Anàlisi del compte de resultats. Costos fixes i variables
• Rendibilitat per línies de productes i altres criteris de classificació
• Rendibilitat de l’actiu i dels fons propis. Planificació a curt termini. Pressupostos previsionals

3. Matemàtica Financera
• El valor del diner en el temps
• Rendes financeres i capitals únics.
• Càlcul d’hipoteques
• Disseny de plans de pensions

4. Selecció d’inversions
• Classificació de les inversions
• Variables clau en la presa de decisions per acceptar un projecte. La introducció del risc amb la taxa d’actualització. El cost dels fons propis i del deute. Risc d‘un projecte.
• Mètodes de selecció d’ inversions. Valor Actual Net (VAN), Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) i termini de recuperació. Avantatges i inconvenients

5. Control de gestió
• Classificació de tipus de costos
• Costos por seccions i per activitats
• Càlcul del punt mort i presa de decisions especials
• El Balanced Scorecard, implementació i us

6. Valoració d’empreses
• Introducció al cost de capital
• Mètodes de valoració d’empreses
• Els mètodes dinàmics. Descompte de fluxos de caixa
• La creació de valor a l’empresa a partir de les inversions futures

7. Productes derivats i gestió del risc
• Descripció i eines de cobertura del risc de canvi: El Forward, la cobertura de mercat monetari, el netting i les opcions de divises
• Descripció i instruments de cobertura del risc de tipus d’interès: El Fra, els futurs financers i els swaps de tipus d’interès

Durada:

100 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.