Recursos humans

Contractació, Seguretat Social i nòmines (després de la nova reforma laboral) (Curs focalitzat)

Objectius:

• Obtenir més informació sobre la normativa legal aplicable en relacions laborals
• Distingir i entendre les diverses modalitats contractuals després de la reforma laboral de 2012.
• Saber la diferència entre els diferents permisos de treball i els seus efectes.
• Conèixer les diferents formes de suspensió del contracte de treball.
• Saber interpretar els rebuts de salari i les deduccions que s'hi apliquen.
• Aprendre a calcular la liquidació i les parts que la composen.
• Conèixer les diferents formes d’extinció de la relació laboral.
• Diferenciar entre les indemnitzacions per finalització de contracte i per acomiadament. La manera de fer el càlcul després de la reforma laboral de 2012.

Temari:

CONTINGUT DE DRET LABORAL

1. Relació laboral
• Normes i jerarquia normativa: les idees i la seva correcta aplicació.
• La relació laboral general de l’Estatut i les relacions laborals especials
2. El contracte de treball i les seves característiques. Aspectes generals del contracte laboral
3. Foment de la contractació indefinida.
• Els avantatges de la contractació indefinida segons la “reforma laboral”
• Requeriments i límits.
4. La contractació temporal a Espanya. Contractes causals. Contractes formatius. Altres modalitats d’actualitat: La jubilació parcial i el contracte de relleu. La concatenació de contractes de treball (paralització i represa a partir de gener de 2013)
5. La contractació a minusvàlids. Modalitats i els seus beneficis
• Mesures alternatives al compliment de la LISMI
6. Altres formes d’instrumentar una prestació laboral
• La subcontractació o outsourcing
• Les empreses de treball temporal
7. Drets i deures dels treballadors
• Drets bàsics dels treballadors i derivats del contracte de treball
• Deures del treballador
• El principi bàsic d’”autoritat organitzativa de l’empresari”
8. El temps de treball
• La jornada laboral
• El calendari laboral
• Les hores extraordinàries
• El període de vacances, irrenunciable.
• Permisos laborals
9. La suspensió del contracte de treball i els seus efectes
• La incapacitat temporal: AT, EP o Malaltia comú
• Relacionades amb la maternitat – paternitat
• Les excedències
• Altres motius de suspensió
10. La resolució del contracte de treball
• Diferents formes d’extinció del contracte de treball
- Extinció Objectiva i la seva nova aplicació
- Acomiadament disciplinari

CONTINGUT DE LA RETRIBUCIÓ SALARIAL
1.- El concepte de salari
2.- Classes de salari
3.- Estructura salarial
• Salari Base
• Complements Salarials
• Complements Extrasalarials
• Concepte de Càlcul diari i càlcul mensual
5.- Absorció i compensació salarial
6.- Deduccions de: Seguretat Social, IRPF, embargs, anticips, quota sindical, altres

Durada:

60 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.