Fiscal i jurídica

Liquidació de l'impost sobre societats (Curs focalitzat)

Objectius:

Adquirir els coneixements conceptuals i pràctics necessaris per poder confeccionar les declaracions de l’impost sobre societats; i informar-se sobre les obligacions fiscals de les societats mercantils. Anàlisi de les novetats fiscals de l’impost a partir de l’exercici 2012.

Temari:

1. Principals partides que tenen la consideració de despeses fiscalment deduïbles
2. El Règim fiscal de les entitats de reduida dimensió
3. El Règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre (fundacions i associacions)
4. El Règim especial de les entitats d’arrendament de vivenda
5. Les diferències entre el resultat comptable i la Base Imposable de l'impost
6. La declaració de les operacions vinculades
7. Els incentius fiscals: les deduccions i les bonificacions
8. L’obligació de retenir i els pagaments fraccionats
9. Complimentació del model de declaració de l'impost: Novetats

Durada:

12 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.