Fiscal i jurídica

Planificació fiscal del tancament de l'exercici (Curs focalitzat)

Objectius:

Analitzar les diferents opcions per calcular el resultat final de l’exercici, a fi de conèixer el futur resultat econòmic i la quota de l’impost de societats: els ajustos extracomptables.
Analitzar per a la persona física individual les opcions de final d’exercici que presenta la futura llei de l’IRPF amb efectes respecte de l’any actual.
Comentar els temes relatius a l’IVA que més puguin influir en el final de l’exercici.

Temari:

1. Les variables que influeixen en el resultat final:
• Amortitzacions
• Provisions
• Valoració d’existències.
2. Els incentius fiscals de les empreses de reduïda dimensió.
3. Les inversions i despeses que poden donar lloc a deduccions.
4. El final de l’exercici per a la persona física.
5. La incidència de les modificacions fiscals de la nova Llei de l’Impost de Societats en el
tancament de l'exercici.
6. Les noves regles dels ajustos comptables a realitzar per reflectir els canvis impositius.

Durada:

10 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.