Fiscal i jurídica

Impost sobre la renda de les persones físiques: campanya renda (Curs focalitzat)

Objectius:

Adquirir els coneixements necessaris per poder confeccionar les declaracions tributàries de la renda. S’analitzaran les conseqüències de l'aprovació de la nova llei de l'IRPF.
El curs serà eminentment pràctic, tot i que s’impartiran les bases conceptuals necessàries per a la correcta aplicació dels exemples.

Temari:

1. La regulació de les rendes exemptes. Els nous supòsits.
2. Els rendiments del treball. La regulació de les rendes irregulars.
3. Els sistemes de previsió social. Qüestions transitòries.
4. Els rendiments del capital. La tributació de les operacions d’assegurança. La nova renda de l'estalvi.
5. La regulació de les rendes per arrendaments.
6. Els rendiments d’activitats econòmiques.
7. La tributació de les plusvàlues.
8. Les reduccions de la base imposable. Diferents causes de reducció de la base imposable.
9. El nou règim fiscal aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.
10. Les deduccions. Consideració especial de la inversió en habitatge.
11. La gestió de l’impost: la declaració, la comunicació i l’esborrany de la declaració.
12. El sistema de retencions i els pagaments a compte.

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.